Сдружение "Център Динамика" - Русе

Име: Сдружение "Център Динамика" - Русе

Линк: http://dinamika-ruse.bg/

Описание: Сдружение "Център Динамика" - Русе

КОНТАКТ:

гр. Русе 7012
ул. “Панайот Хитов”№ 9
Телефон/Факс: 082/ 82 67 70
Електронна поща: centre_dinamika@abv.bg
Мобилен: 0879 45 35 03

Лице за контакт: Деана Димова-Великова - Управител

Сдружение „Център Динамика” е учредено с решение №24/2009г. и вписано в Регистъра на СНЦ към Русенски окръжен съд по фирмено дело №2/2009г. То е вписано в Централния регистър на Министерство на правосъдието под № 20090911005 и разполага с необходимите лицензи от АСП, МТСП за предоставяне на социални услуги в общността, Удостоверение за регистрация № 184-04/2010г. -Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора и Удостоверение за регистрация № 184-05/2010г. Център за консултиране на възрастни хора преживели насилие. От 2011г. лиценз №0704 от ДАЗД - Център за социална рехабилитация и интеграция на деца

МИСИЯ

Мисията на Сдружение”Център Динамика” е оказване на психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

ЦЕЛИ

  • Да подпомага развитието на здравеопазването, социално слабите, инвалидите или лицата нуждаещи се от грижа.
  • Да работи за издигане на общественото положение, ролята и статута на жената в обществото, за защитата й от дискриминация и създаване на гаранции за действителното равенство на жените, независимо от етническа, национална и религиозна принадлежност
  • Да допринася за повишаване на правната култура на гражданите и защита на законните им права и свободи.

Основни принципи в работа на организацията

  • Доброволен принцип за ползване на услугите, професионален подход в работата по предоставяне на услуги на клиентите, конфиденциалност и екипен подход в работа по случаи

Категории обслужвани лица - жени и деца, мъже, семейства.

Екипът на нашето Сдружение е добре познат на гражданите на град Русе като екип, предоставящ специализрина помощ на пострадали от домашно насилие. Той включва психолози работещи в сферата на защита на правата на жените, адвокат с опит в областта на защита на човешките права, лекар, педагог, счетоводител и доброволци–студенти и професионалисти от помагащите професии.

До настоящия момент екипът е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата му e финансирана основно от международни донорски организации, оценяващи необходимостта от подобни социални услуги. В края на 2011г. сдружение „Център Динамика” се асоциира към «Алианс за защита срещу домашното насилие» и е в процес на получаване на пълно членство .

Към сдружението функционира консултативен център за подкрепа на пострадали от насилие, предоставящ следните програми за директно подпомагане на жертвите.

І. Програма “Възстановяване и защита”, включваща:

• Телефонно кризисно консултиране, Психологическо консултиране, Информационно-разяснителни консултации по Закон за защита от домашно насилие (ЗЗДН), Помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН, Изготвяне на психологическо становище, във връзка със защита по ЗЗДН, Представителство в РРС, Юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК, Социално застъпничество, Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.

ІІ. Програма ”Превенция” включваща:

• Обучителна програма, съдържаща модули - насилие, трафик, дискриминация и др., Програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др., Обучения за професионалисти от помагащите професии, полицейски служители, социални работници и др., Кампании сред широката общественост, Изследователска и издателска дейност.

От 2009г. към организацията се създаде и младежки клуб от доброволци „ДОМИНО”., младежи на възраст 15-19 години, които са обучени по подхода „Връстници обучават връстници” да предоставят знания по теми човешки права, дискриминация, здравни теми. Тези млади хора са мотивирани да променят нагласите, уменията и знанията на своите връстници, въвличайки ги в дейности, които достигат до тях като личности.

Основните институции, ангажирани с борбата срещу домашното насилие, с които Сдружение ”Център Динамика” работи са Полиция, Прокуратура, Съд, Дирекция ”Социално подпомагане”, които все по-често реферират към екипа ни нуждаещите се от помощ. Налице са първите добри практики и реални резултати – над 250 заведени съдебни дела само в Районен съд - Русе, предоставени са услуги на повече от 2300 жертви на домашно насилие. Въпреки постигнатите успехи са необходими повече усилия за борба с домашното насилие, тъй като се забелязва тенденция на увеличаване на случаите на насилие, постъпилите сигнали в полицейските управления и заведените съдебни дела. Икономическата криза се оказа мощен катализатор на проявите на насилие в семейството, което от своя страна завиши потребността от услуги за подкрепа на пострадалите.

Ние добре знаем, че социалната цена на насилието е висока и разработените и ефективно действащи програми за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие са иновативен и добре работещ модел за социална подкрепа на претърпелите насилие, които не биха имали алтернатива в местната общност без активната дейност на социално ангажирани партньори. Случаите на домашно насилие се увеличават и екипът на Сдружение „Център Динамика” предоставя психологическа и правна помощ на пострадали от домашно насилие в партньорство с ОД на МВР-Русе, Дирекция ”Социално подпомагане” и Районен съд-Русе. Само през 2011 г. са образувани 65 дела по ЗЗДН,а през първото тримесечие на 2012г. образуваните са 15 дела по ЗЗДН, което ясно показва необходимостта от предоставянето на специализирани услуги.

Ролята на Сдружение „Център Динамика”, и на сродните неправителствени организации, е в предлагането на алтернативни програми, базирани на тясно сътрудничество с държавните институции и местната власт. Успешното реализиране на правните и психо-социални програми представлява необходима стъпка в посока намаляване на полово обусловеното насилие.