Център „Отворена врата”– Плевен

Име: Център „Отворена врата”– Плевен

Описание: Център „Отворена врата”– Плевен

линк : www.opendoorcentre.hit.bg/

КОНТАКТ:

e-mail: opendoor_centre@hotmail.com

Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен е неправителствена организация за психосоциална подкрепа на жени и деца, жертви на насилие. Създадена през 2000г.
Сдружението работи с лиценз от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика и лиценз от Държавна агенция за закрила на детето.


Основни принципи в работа на организацията
• Използване на творческия потенциал
• Повишаване на квалификацията и мотивацията
• Съхраняване на ноу-хау за организацията
• Стимулиране на информационния поток
• Повишаване на атрактивността на работните места
• Хуманизация на работните места
• Намаляване на съпротивата
• Преодоляване на резервиПрограми

За възрастни:
Подслон - 24 часа
Кризисен център - 24 часа
Консултативен център
- Ръководство за прилагане на модел за директна психосоциална работа в консултативен и кризисен център за деца и семейства в риск
- Програма за работа с извършители надомашно насилие
- Програма за психосоциална рехабилитация на пострадали от домашно насилие
- Програма „Когото отговорът е в семейството”
Открита телефонна линия 064/ 846 713 – 09.00 – 18.00
Групова работа с бивши клиенти
- Програма помощ за самопомощ За деца:
Кризисен център - 24часа
- Ръководство за прилагане на модел за директна психосоциална работа в консултативен и кризисен център за деца и семейства в риск
- Програма за работа с деца в Кризисен център
Център за Социална рехабилитация и интеграция
- Програма за превенция на изоставяне на деца в институции – „АЗ СЪМ ВАШЕТО ДЕТЕ”


Предлаганите услуги са безплатни

Категории обслужвани лица
Деца, жени, мъже, семейства

2008 – 2009 година
Кризисен център – 44 деца, 27 жени
Консултативен център – 61 деца, 89 жени, 6 мъже, 116 семейства


ДЕЙНОСТИ:

Дейности на Център „Отворена врата”:
• Социално консултиране;
• Психологическо консултиране;
• Фамилно консултиране;
• Юридическо консултиране;
• Предоставяне на информация за начините на реагиране и източници за справяне
след преживяно насилие;
• Насочване към медицински специалисти, държавни и неправителствени организа-
ции;
• Предоставяне на работни места за жени в социалното предприятие на организацията

Проекти

Предоставяните услуги са държавно делегирани дейности под формата на:
1. Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, претърпели насилие

2. Кризисен център за жени и деца, преживели насилие

3. Проект за разработване и внедряване на програми за работа с изжършители на насилие и рехбилитация на жертви на насилие, финансиран от Световен фонд за жени


Материали
Сдружение „Център Отворена врата” издава превенционни брошури, сборници информационни материали за насилието, ръководства за работа по проблемите на насилието, публикува материали в Интернет и поддържа сайт в Интернет. Реализира медийни изяви като публикации в пресата, даване на интервю за медиите, участие в ТВ и радио предавания, дава пресконференции по теми, свързани с домашното насилие. Провежда обучения и лекции за различни институции и организции. Провежда конференции и кръгли маси по проблемите на насилието.Интересни събития, които са организирани, и в които са взели участие през последната една година

Национална конференция за обявяване резултати от проект «Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск»
Кръгла маса по повод 16-дни срещу нясилието над жени


Интересни инициативи за работа с общината, полицията и т.н. през последната година
Участие в партньорски проекти за работа с жени и деца, преживели насилие. Включване на темата за домашното насилие и трафика на жени деца в Общинската стратегия за развитие.Екип
12 служители
психолог, социални рабoтници, юристи, педагози, здравен работник.