Фондация "SOS – Семейства в риск" – Варна

Име: Фондация "SOS – Семейства в риск" – Варна

Линк: http://sos-varna.org/index.php

Описание: Фондация "SOS – Семейства в риск" – Варна

Фондация ”SOS – семейства в риск”
SOS-families at risk Foundation

КОНТАКТИ:
Адрес: гр. Варна; ул.”Синчец” 21
Телефон: 052 609 677;
Тел/Факс: 052 613 830
Електронна поща: sos@ssi.bg ; sfda@mail.orbitel.bg
Интернет страница: http://sos-varna.org/index.php
Лице (лица) за контакт: Анна Николова – управител
Цветелина Стефанова – зам. управител

Фондация “SOS-семейства в риск” е създадена през 2003 г. и вписана в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Варненски окръжен съд с решение от 06.02.0.2003 г. по ф.д. №3466/2003 г.
Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието и е универсален правоприемник на създаденото през 1997 г. Сдружение с нестопанска цел Асоциация „SOS – семейства в немилост”.

МИСИЯ
Мисията на Фондация “SOS-семейства в риск” е подобряване качеството на живот и повишаване на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или потенциален риск от негативни социални явления.

ЦЕЛИ
• да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на равни възможности на гражданите за пълноценно участие във всички сфери на обществения живот;
• да подкрепя процесите на борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека и/или оказващи негативно въздействие на физиологичното и/или психично здраве и социално функциониране на личността;
• да създава условия за обучение и прилагане на професионална консултативна дейност в съответствие с установените международни стандарт.

Харектерно за Фондация „SOS-семейства в риск” е Меморандум за сътрудничество между Фондация „SOS-семейства в риск” и Варненски районен съд, който осигурява присъствие в съдебна зала на представители на организацията при разглеждане на дела по Закон за защита от домашното насилие, достъп до информация и и насочване към услугите на организацията.

Основни принципи в работа на организацията

Доброволен принцип за ползване на услугите
Професионален подход в работата по предоставяне на услуги на клиентите
Зачитане на избора и личното достойнство на клиентите
Конфиденциалност на инфорамацията
Екипен подход в работа по случаи


Профил на клиентите: Деца, жени, мъже, семейства - български граждани и чужденци
Статистика за 2009 и 2008г.

Предлаганите услуги са безплатни

Дейности:

Дейностите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция са структурирани в две програми:

Програма “Възстановяване и защита”, включваща:
• Телефонно кризисно консултиране
• Психологическо консултиране
• Психотерапия
• Фамилна терапия
• Групи за взаимопомощ от жени, преживели домашно насилие
• Информационно-разяснителни консултации по Закон за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН)
• Помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН
• Издаване на удостоверение за ползвани социални услуги
• Изготвяне на психологическо становище, във връзка със защита по ЗЗДН
• Представителство във ВРС
• Юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК
• Социално застъпничество
• Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.
• Хуманитарна помощ
Програма “Превенция”, включваща:
• Превантивно-обучителна програма, съдържаща модули за превенция на насилие, трафик, дискриминация и др.
• Програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др.
• Обучения за професионалисти от помагащите професии, полицейски служители, съдии и др.
• Кампании сред широката общественост
• Изследователска и издателска дейност


В Кризисния център “SOS” се развиват следните дейности:
• Кризисно настаняване и удовлетворяване на ежедневните потребности от подслон, храна, облекло за периода на престоя
• Кризисна интервенция
• Психологически консултации
• Социално посредничество и застъпничество (придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар,съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др.)
• Подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка
• Правни консултации и процесуално представителство при водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие
• Индивидуална и групова превантивна работа по темите: домашно насилие; сексуално насилие; училищно насилие; трафик на хора; рисково сексуално поведение; дискриминация и човешки права; вредна употреба на психоактивни вещества
• Индивидуална и групова работа за овладяване на комуникативни умения, умения за търсене на работа и представяне пред работодател
• Организация на свободното времеМатериали:
Фондация „SOS – семейства в риск” реализира превантивни дейности чрез издаване на материали (брошури, информационни материали и бюлетини, ръководства за работа по проблемите на насилието, доклади), насочени към пострадалите и към професионалисти; Участват в медийни изяви – публикации в пресата, даване на интервюта, участия в радио и ТВ предавания, пресконференции; Организират обучителни дейности (лекции, уъркшопове, фокус-групи, обучения, дискусии) и провеждат конференции и кръгли маси по проблеми свързани с домашното насилие.Проекти

Проекти със следната насоченост:
Предоставяне на подкрепа на жертви на домашно насилие;
Оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие по проблемите на насилието и трафика на хора
Обучение на професионалисти за работа с жертви на насилие
Застъпничество и лобиранеМеждународни контакти, участия и партньорства

Фондация „SOS – семейства в риск” реализира партньорски проекти по програма
Партньорства със сродни организации от Белгия и ИталияИнтересни събития, които са организирани, и в които са взели участие през последната една година

Кръгла маса «Домашното насилие – в търсене на нови решения и законодателни инициативи», инциирана от Фондация «SOS-семейства в риск», Алианс за защита срещу домашното насилие, подкрепена от ЖГЕРБ-Варна
Кампания «16 Световни дни за борба с насилишето над жените», съвместно с Алианс за защита срещу домашното насилие
Международна конференция «Приносът на България за прилагане на международните и европейски стандарти за защита от насилие срещу жени», инициирана от МТСП в партньорство с Алианс за защита срещу домашното насилие.


Инициативи за работа с общината, полицията и т.н. през последната година

Фондация „SOS-семейства в риск” е член в Обществен съвет по социална рехабилитация и интеграция, който е орган с консултативни функции по отношение на социалната общинска политика.
В периода 2005-2007 е реализирала дейности за консултиране и подкрепа на жертви на домашно насилие, като част от Социална програма на Община Варна.
Фондация „SOS-семейства в риск” работи в тясно сътрудничество с полицията по случаи на домашно насилие, обхванати от Консултативниия и Кризисния център. Организацията провежда лекционни модули по темата „домашно насилие” сред полицейски служители.
Създадени звена за насочване на жертви на домашно насилие към всички бюра по социално подпомагане при Дирекция „Социално подпомагане” – Варна. Обслужват се от социални работници, обучени от Фондация „SOS-семейства в риск

Екип:
Екипа на Фондация „SOS-семейства в риск” е съставен от психолози, психотерапевт, социални работници, юрист, доброволци.