Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ - Хасково и Димитровград

Име: Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ - Хасково и Димитровград

Линкове: www.hdgender.eu, www.dv.hdgender.eu, www.facebook.com/HDgender

Контакти:

за Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. "Пирин" №9
Тел.: 038 624685
Приемно време: От понеделник до петък от 10.00 до 16.30ч.

за Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, ул. "Св. Климент Охридски" №1, ет.1, офис 1
Тел.:0391 25055
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 16.30ч.
GSM: 0879 132 080, 0879 130 158, 0878 567 659
e-mail: hdgender@gmail.com

Кратко представяне

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е основана в началото на 2012г. в град Димитровград от учредителите Антония Радева Филева, Петя Георгиева Петкова и Галя Стефанова Георгиева. Организацията е регистрирана в ХОС с решение №6/20.01.2012г. по ф.д. №1/2012г. и в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под № 20120502074 с Удостоверение № 74/ 02.05.2012г.

През месец август фондацията официално е регистрирана като доставчик на социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с Удостоверение за регистрация №1155-01.

От регистрацията й до сега екипът от специалисти на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата на организацията се финансирана основно от международни донорски организации и отчасти от държавния бюджет.

От 2013г. фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е пълноправен член на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пол” – мрежа от НПО, работеща на национално равнище в България. Като такава организацията работи в партньорство с други десет неправителствени организации работещи в защита на пострадалите от домашно насилие и осъществяващи мониторинг на приложението на Закона за защита срещу домашното насилие.

Организацията успешно си партнира в изпълнението на различни проекти и инициативи с представители на местните власти – Община Димитровград, Областна дирекция на МВР – Хасково, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Районен съд – Димитровград и Районен съд – Хасково и др. Изградените партньорски отношения са гаранция за по-пълното и качествено обслужване на лицата, станали жертва на домашно насилие, както и за навременното предприемане на мерки за защита при необходимост.

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи в партньорство и с местни неправителствени организации от социалната сфера, които при нужда насочват лица, пострадали от домашно насилие към приемните на организацията. Една от тях е фондация „Толерантност и взаимопомощ“ – активна ромска организация работеща на територията на цяла област Хасково.Друга партньорска организация е Фондация „Подари усмивка“, с която сме провеждали съвместни инициативи.

Към фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работят трима доброволци, които взимат участие най-вече в административната работа на организацията и в организирането и провеждането на кампании срещу домашното насилие, насилието над жени и др. форми на полово обусловано насилие.

Целите на Фондацията са:

1. Извършване на джендър изследвания във всички области на обществения живот в Република България;

2. Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната и равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор;

3. Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация;

4. Разпространяване на обективната информация за джендър проблемите;

5. Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма чрез индивидуална защита на правата на човека и инициативи за съответствие на българското законодателство с тези стандарти, както и всички позволени от закона цели, които не са забранени от закон или други нормативни актове в РБ.

Фондацията реализира своите цели чрез:

1. Разработване, организиране и осъществяване на джендър проекти, включително по отношение на уязвими групи лица;

2. Разработване, организиране и осъществяване на проекти за защита на гражданските, политически, социални, икономически и културни права на жените, и на човека;

3. Индивидуална защита на правата на човека (правна, психологическа и социална), съдействане за изграждане и съдействие за изграждане на правозащитни мрежи, и тяхното интегриране към международните и европейски структури;

4. Наблюдение на спазването на правата на човека и на стандартите за равнопоставеност и на съответствието им с международните и европейски стандарти и изготвяне на сравнителни и справочни материали;

5. Разработване на предложения за промяна на българското законодателство засягащо правата на човека, недискриминацията и равноправието между мъжете и жените и напредъка на жените във всички области на обществения живот;

6. Застъпничество и лобиране пред държавни институции;

7. Разработване и публикуване на практически ръководства, наръчници, научни издания, статии и разработки по джендър проблеми и по правата на човека и други материали;

8. Юридически, социологически, икономически, политологически и др. проучвания, разработки и публикации;

9. Организиране, финансиране и провеждане на научно-практически конференции, срещи, кръгли маси и семинари с участието на обществени организации, практикуващи специалисти и представители на централни и местни държавни органи, както и на образователни заведения и институции, консултиране на държавни органи, неправителствени и стопански организации, чуждестранни институции и образователни заведения и институции по джендър проблеми и други проблеми на правата на човека;

10. Разработване или подпомагане на разработването на програми за джендър обучение и обучение по правата на човека на работници, предприемачи собственици на предприятия, на представители на държавната администрация, на практикуващи юристи, учащи се във всички степени учебни заведения и на активисти на неправителствени правозащитни организации;

11. Създаване на младежки и детски образователни, обучителни и насърчителни програми и проекти с цел обучение по правата на човека и ефективна защита на основните права на човека, както и на основните свободи;

12. Разработване, организиране и осъществяване на проекти за защита правата на младежите и на децата.

13. Разработване, организиране и осъществяване на проекти за развитие.

Програми и услуги:

Превенция на насилието

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ периодично организара и провежда мащабни и многостепенни информационни кампании срещу домашното насилие, насочени към различни групи от населението. С тях фондацията цели да повиши чувствителността по проблема в общността, да създаде нагласи за нетърпимост към насилието и да разшири и обогати знанията по темата за по-лесно разпознаване на явлението „домашно насилие”.

Всяка година фондация „Х&Д Джендър перспективи“ взема активно участие в международната кампания “16 дни против насилието над жени”. Кампанията протича в периода 25 ноември – Международен ден против насилието над жени и 10 декември – Международен ден на правата на човека, символизирайки връзката на насилието над жени и човешките права и наблягайки на факта, че насилието над жени е нарушение на човешките права. По време на кампанията се разпространяват информационни материали от екипа на фондацията и доброволци сред жителите и институциите на общините Хасково и Димитровград.

От 2013г. насам фондацията организира и провежда кампания за превенция на насилието след възрастните хора от общините Хасково и Димитровград. Възрастните хора са една от най-уязвмите групи от населението, а тенденцията за увеличаване на случаите на домашно насилие над тях се запазва. Това обосновава и необходимостта от целенасочена работа в посока превенция на насилието сред възрастните хора. За целта на и около ключови дати като 1 октомври – Международен ден на възрастните хора, 8 март – Ден на жената, 5 май – Международен ден за правата на хората с увреждания, 15 май – Международен ден на семейството, 22 февруари – Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления се разпространяват информационни материали и се провеждат беседи в пенсионерски клубове, дневни центрове за възрастни хора и др. С цел информацията за домашното насилие и възможностите за реакция в случай на насилие да достигне до по-голям брой възрастни лица, които основно живеят в селата от двете общини, информационни материали биват предоставяни за разпространение на полицейските служители, които посещават приемните в малките населени места от двете общини и кметовете и кметските наместници.

Сред основните дейности на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е и превенцията на домашното насилие в средните училища. Наблюденията на фондацията показва, че работата по темата „домашно насилие“ с учениците от последните класове, които най-често имат опит във връзките с партньори от другия пол, е изключително полезна за тях и дава резултати в дългосрочен план. По време на и около международни дни и празници като 11 януари – Международен ден на думата „Благодаря“, 21 януари – Международен ден на прегръдката, 14 февруари – Свети Валентин, 17 февруари – Ден на спонтанните актове на доброта, 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН и др. екипът на фондацията разпространява информационни материали и провежда беседи в средните училища от общините Хасково и Димитровград.

Услуги за пострадали от домашно насилие:

 • Информационно – разяснителни консултации по ЗЗДН
 • Телефонно кризисно консултиране
 • Социално – психологическо консултиране
 • Правно консултиране
 • Психологическо консултиране
 • Трудово посредничество
 • Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.

Услуги за семейства/ роднини на жертви на домашно насилие

Програма за извършители на насилие

Проекти:

„Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е партньор по проекта и член на „Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.

Период на изпълнение: септември – декември 2012г.

Бюджет на проекта: 1320 лв., преразпределени към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“

Финансираща организация: Фондация „Америка за България” – 100%

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

 • Създаден национален механизъм за гражданско наблюдение на съдебната система – системно гражданско наблюдение и отчитане на прозрачност, отчетност и етика в съдебната система и силна гражданска ангажираност в реформата в съдебната система.
 • Укрепен капацитет на Мрежата за гражданско наблюдение на съда – активно ангажирана гражданска мрежа, гарантираща устойчивостта и ефективността на гражданското участие в процеса на отчетност на съдебната система.
 • Позициониране на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, като ключов актьор в съдебната реформа.

„Живот без насилие“

Период на изпълнение: 12.12.2012г. – 11.12.2013г.

Бюджет на проекта: 22 972,40 лв

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

 • повишена чувствителността по проблема „домашно насилие“ у гражданите на област Хасково и най-вече у жителите на четири големи села в областта – Горски извор, Узунджово, Александрово и Брягово;
 • консултирани 143 лица, преживели домашно насилие от градовете Хасково и Димитровград;
 • проведени 150 юридически и 133 социално-психологически консултации;
 • 62 от пострадалите лица предприеха мерки по ЗЗДН, като 24 от тях имат издадена заповед за незабавна защита и 22 – заповед за защита;
 • проведени 39 консултации с трудов посредник, 11 от консултираните лица започнаха нова работа;
 • чрез работтаа в мултидисциплинарен екип се постигна по-бързо и ефективно обслужване на пострадалите лица;
 • укрепени партньорства между фондацията и съд, полиция, местна власт, социални и здравни служби;
 • проведен семинар по проблема домашно насилие с представители на рзлични институции от градовете Хасково и Димитровград.

„Институционално укрепване на АЗДН“

Период на изпълнение: 01.03.2013г. – 31.10.2013г.

Бюджет на проекта: 9203.25 €

Финансираща организация: ОАК FOUNDATION чрез сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие“

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

 • обслужени 114 лица, жертви на домашно насилие;
 • предоставени 100 социално – психологически, 112 юридически, 80 психологически консултации и 40 консултации с трудов посредник;
 • по време на проекта 46 лица предприеха мерки по ЗЗДН.

„Да разрешим проблемите си заедно“

Период на изпълнение: 17.07.2013г.- 16.07.2014г.

Бюджет на проекта: 22 325€

Финансираща организация www.ngogrants.bg: Финасов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Програмата за подкрепа на НПО в България

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

 • изграден капацитет на основните експерти, работещи по проекта за създаване на групи за самопомощ и солидарност, работа в отворени групи и овладяване на процесите в групите;
 • екипът по проекта придоби допълнителни знания свързани с различните форми на дискриминация и нормативните и международните актове, които третират темата;
 • проведени 10 информационни беседи в седем села и три пенсионерски клуба в община Хасково, по време на които местните общности бяха запознати с проблеми като дискриминация, неравенство между половете и домашно насилие;
 • създадени 10 групи за самопомощ и солидарност, като една от тях беше съставена изцяло от роми, а останалите бяха със смесено население. Всяка от групите проведе по 16 срещи с различна тематика – общо 160 срещи. Изградените ГСС се основаваха на принципите на толерантност, равнопоставеност, съпричастност към проблемите на другите, недискриминация и най-вече активно гражданство. Особено внимание бе обърнато на темите за домашното насилие, различните форми на дискриминация, неравенството между половете, расизма, ксенофобията, речта на омразата.

„За свободата вкъщи“

Период на изпълнение: 20.12.2013г. – 19.05.2014г.

Бюджет на проекта: 20 000 лв

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

 • продължени и надградени услуги за лица, пострадaли от домашно насилие;
 • консултирани 47 жертви на домашно насилие, на които бяха предоставени 47 консултации със социален работник, 54 с юрист и 30 консултации с психолог. Три от пострадалите лица преминаха през програмата за трудово посредничество, а две от тях успешно започнаха нова работа, което допринесе за реинтеграцията им в обществото и на пазара на труда;
 • предоставена иновативна за региона услуга – програмата за извършители на домашно насилие. Във връзка с тази програма бяха обучени трима специалисти – психолози, работещи към фондация “Х&Д Джендър перспективи“. През програмата за овладяване на агресията преминаха 4 лица – самозаявили се извършители на домашно насилие, които получиха общо 28 консултации;
 • проведена информационна кампания в община Кърджали, проведени срещи с представители на институции в град Кърджали – полиция, социални служби, НПО. Ръководителите на институции подкрепиха дейността ни за превенция и борба срещу домашно насилие, като се ангажираха с бъдещо партньорство и сътрудничество.

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е партньор по проекта, който се изпълнява на местно ниво, в градовете Хасково, Бургас, Благоевград, Карлово и Шумен.
Период на изпълнение: март 2014г. – май 2015г.

Бюджет на проекта:34303.00 (EUR) обща стойност, 1575.53 лв за Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ като партньор по проекта

Финансираща организация: ФМ на ЕИП чрез Програмата за подкрепа на НПО в България

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:
• изградени компетенции сред неправителствени организации по основни концепции, свързани с правата на човека;
• изградени компетенции сред неправителствени организации за използването на кампанийни методи, които осигуряват интензивен процес на междукултурно учене;
• включени младежи доброволци от различни етнически групи в процеса на планиране на кампаниите за ограничаване на расизма, ксенофобията и нетърпимостта;
• повишена активността на младежки неправителствени организации в ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта;
• широко участие на млади доброволци от различни етнически групи в кампании за ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта; п
• повишена осведомеността на широката общественост по въпросите за правата на човека и различни форми на нетолерантност.