Фондация "Български център за джендър изследвания"

Фондация "Български център за джендър изследвания"

БЦДИ

линк - www.bgrf.org/

описание: Български център за джендър изследвания

Фондация "Български център за джендър изследвания" БЦДИ е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, регистрирана по ЗЛС, ф.д. № 8516/1998. Организацията работи в областта на равенството между половете, домашно насилие и антидискриминация и репродуктивните права, като предоставя информация, изговтя изследвания, анализи и проектозакони, провежда кампании и лобира за законодателни промени, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи в широка мрежа от организации, публични институции и експерти. Фондация "БЦДИ" има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица. От 2001 г. Фондацията създаде "Младежка програма", чиято дейност се ръководи и е насочена към ученици и студенти.

Работим в сферата на:

* Домашно насилие
* Защита правата на човека
* Трафик на хора
* Превенция на дискриминацията
* Социално-икономически и политически права на жените
* Младежки дейности

Основни цели:

Постигане на равенство между половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие на страната ни чрез:

* Законодателни промени гарантиращи равнопоставеност на половете при упражняването на социално-икономически права в периода на преход;
* Защита на жените от насилие в различните му форми - домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място;
* Приемане на национална политика, с висока степен на ангажираност по проблемите на балансираното участие на двата пола в областта на политическия живот;
* Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политика за младите хора; популяризиране на информация с цел повишаване знанията и чувствителността на обществото по проблемите на равнопоставеността на половете.