Описание на проекта

"По-добра защита на децата срещу домашното насилие и насилието основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България"

Алианс за защита от насилие, основано на пола - България и Фондация HEDDA - Норвегия (http://heddafound.no/new-hedda-project-in-bulgaria/) изпълняват съвместен проект, насочен към постигане на най-добра защита на децата от домашно насилие и насилие, основано на пола.

Програмата се финансира от Фонд за двустранните отношения на национално ниво за България

по приоритет 1 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансов механизъм на ЕИП и НФМ 2009 – 2014.

Проектът се изпълнява за период от 12 месеца и е на стойност 29066,25 евро.

Базиран на обмяна на добри практики между Норвегия и България, проектът е с продължителност от една година и ще допринесе за разработване на ефективна програма срещу домашното насилие и насилието, основано на пола; ще допринесе за подобряване на защитата за жени, деца и младежи, които живеят в среда на насилие.

Една от най-важните цели на проекта е да ускори процеса на разработването на политики и рзвитие на законодателството за защита на деца от насилие, включително признаване на деца свидетели на насилие като жертви от страна на институциите.

По време на проекта ще се направи проучване сред институции и неправителствените организации, доставчици на услуги на жени и деца, жертви на насилие, което ще очертае евентуалните проблемни области при предоставяне на защита и превенция на домашното насилие и насилие, основано на пола. Резултатите от изследването ще бъдат дискутирани в рамките на 3-дневна международна конференция, която ще предостави възможност за разработване на по-добра защита на децата от насилие.

Дългосрочен ефект и устойчивост на проекта:

- Подобряването на сътрудничеството на национално и регионално ниво между участващите институции и неправителствени организации от България и Норвегия;

- Повишаване на осведомеността за домашното насилие сред институциите и обществото;

- Разработване на програми за ефективна превенция и защита;

- Укрепване на знанията и компетенциите за защита от домашно насилие сред институциите и организациите в България;

- Създаване на благоприятни условия за промяна на нагласите в обществото по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола;

Проектът ще мотивира институциите от двете държави да обменят опит и знания с цел постигане на по-добра превенция и защита от домашно насилие и други форми на насилие сред жени и деца.

Проектът ще допринесе и за по-доброто взаимно сътрудничество между български и норвежки институции и организации и ще създаде възможност за по-нататъшни съвместни инициативи.