Фондация „П.У.Л.С.” – Перник

Име: Фондация „П.У.Л.С.” – Перник

Линк: www.pulsfoundation.org

Описание: Фондация „П.У.Л.С.” – Перник

Foundation „Skills of Positive Personality in the Society“

КОНТАКТИ:

гр. Перник
ПК 2300
ул. Средец № 2
Телефон: 076/60 10 10; 076/60 33 60
Факс: 076/60 10 10
Електронна поща: pulse.women@gmail.com
Интернет страница: www.pulsfoundation.org
Лице за връзка: Екатерина Велева

Фондация „П.У.Л.С.” е неправителствена организация в Перник, регистрирана през 1999г. Организацията ни работи на територията на гр. Перник и региона, както и обслужва клиенти от цяла югозападна България като предоставя подкрепа и услуги за хора, пострадали от насилие и техните семейства.
Фондацията работи и по програми за превенция на ХИВ/СПИН сред ИВН /интравенозно употребяващи наркотици/.
Още в края на 1998 год. И началото на 1999 год. бяха създадени първите проекти програми : „Център за предоставяне на директни услуги за жени, пострадали от насилие в семейството.” Превантивна програма – За превенция на насилието в семейството и обществото. Създаден беше Младежкия клуб- “ Да бъдем приятели!”.
Наш приоритет е създаването и утвърждаването на ефективна регионална програма от грижи за хора, пострадали от насилие и техните семейства, които са претърпели или са в риск от насилие.


Основни принципи в работа на организацията:

Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създадем условия за изграждане на хармонични отношения между тях, основани
на равнопоставеност, разбирателство и толерантност, водещи до успешна интеграция
и реализация в социума.Профил на клиентите:

Деца, жени, мъже, семейства - български и чуждестранни граждани.

През изминалата 2009г. в психологическите и терапевтичните програми на службата бяха включени 416 нови клиенти, а броят на предоставените професионални консултации /на нови и стари клиенти/ беше 3134.
От общият брой нови клиенти, които се свързаха с нас, най-голям беше броя на жените – 206; 179 бяха децата и юношите, които потърсиха помощ от службата ни; 31 бяха мъжете, с които екипът ни работи.
37 от пострадалите клиенти на службата имаха нуждата от настаняване в ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ.

През 2008 година в психологическите и терапевтичните програми на фондация „П.У.Л.С.” бяха включени 307 нови клиенти, а броят на предоставените консултации на нови и стари клиенти беше 1959, 190 децата, които потърсиха помощ от центъра. От тях 132 деца и 58 юноши. Броят на жените, които се свързаха с нас бе 280, а мъжете, с които службата работи през 2008 са 27 бр.


Предлаганите услуги са безплатни за целевата група, но обезпечени чрез различни
проекти


Приоритет на Фондация „П.У.Л.С.” е създаването и утвърждаването на ефективна регионална програма от грижи за хора, пострадали от насилие и техните семейства, които са претърпели или са в риск от насилие.


Програмата има няколко основни цели:

1. Изграждане на ВРЕМЕНЕН ПОДСЛОН за жени, деца и юноши, пострадали от
насилие и жертви на принудителна проституция.

2. Утвърждаване на регионална терапевтична и възстановяваща програма “Програма за рехабилитация и интеграция на пострадали от насилие и жертви на принудителна проституция”

3. Работа в насока ефективното приложение на Закона за защита срещу домашно насилие, Закона за закрила на детето и Закон за борба с незаконния трафик на хора.
За осъществяването на целите през 2007 год. с финансовата подкрепа на Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) на ФР Германия в рамките на Българо- Германското Техническо Сътрудничество беше закупена и реконструирана три етажна сграда с раздърната площ 360 кв. М. и дворно място от 700 кв.м.
Всеки един от трите етажа разполага със самостоятелно стълбище, което дава възможност за разполагане на отделните програми към Центъра.
Програмите за възтановяване предлагат : Психологически консултации, Фамилно консултиране, Социално посредничество, Юридическо консултиране, Кризисна интервенция ,Дългосрочна психотерапевтична работа
Третият етаж от къщата е реконструиран и приспособен за предоставяне на услугата ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ.
Подкрепа и овластяване на жените, пострадали от насилие и майките на децата, жертви на насилие;
Изграждане на План за Сигурност ще бъдат водещи компоненти на психологическата работа.
Първичната психологическа оценка на психичното състояние на клиента и оценка на ресурсите му за справяне с кризисната ситуация.
При децата това ще се съпътства със своевременно подаване на СИГНАЛ до ОТДЕЛА за “Закрила на детето” и при необходимост до полицията и прокуратурата.
Период на престой -от 4 до 6 месеца, при много тежки случаи до 1 година.
Капацитет- 10 легла
Понастоящем Фондация „П.У.Л.С.” предлага следните услуги и програми:
-Програма от социално- психологически грижи и юридическа защита за жени, пострадали от насилие- домашно насилие, сексуално насилие и/или трафик
-Програма от социално- психологически грижи за деца и юноши, пострадали от насилие
-Програма за превенция на насилието
-Обучителна програма за разпознаване и оказване на помощ на жертви на насилие
-Програма на Здравното министерство за превенция на ХИВ и СПИН сред интравенозни наркомани
-Образователна и сензитивираща програма по темата насилие, предназначена за ромската общност
- Младежки клуб „Да бъдем приятели”, който функционира от самото създаване на организацията. Над 150 човека са взели участие в дейността му през годините, някои от тях вече възрастни с професии, семейства и свои деца. Понастоящем почти 30 души се срещат редовно на доброволни начала всеки петък за да обсъждат теми като отношения между връстници, насилие в обществото, семейни модели, домашно насилие и какво означава да бъдеш част от двойка, емоционална интелигентност и т.н.


Проекти:

Проект: „Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си”
Основни дейности:
Дейности по рехабилитация на семейства и индивиди, преживели насилие- индивидуално и семейно консултиране, терапия, правно консултиране и водене на дела, социална медиация
Сензитивиращи семинари по училищата, работни срещи с учители и директори на училища, семинари с родители
Конференция
Издаване на информационни материали
Младежки клуб.
Период на изпълнение: 01.09.2006- 31.08.2007г
Източник на финансиране: Фондация ОАК, Женева, Швейцария

Проект: Служба за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Проект: Поддържане ниско ниво на разпространение на ХИВ/Спин сред лица, употребяващи интравенозно наркотици
Основни дейности:
• Работа на терен
• Насочване за лечение
• Консултации
• Провеждане на информационни кампании (1 декември)
Кампании, съвместно с КАБКИС, РИОКОЗ и БМЧК за раздаване на материали.
Период на изпълнение: 15.04.2004- 15.04.2009г.
Източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, чрез Министерство на здравеопазването на Република България

Проект: С повече знания и умения срещу престъплението трафик на хора
Основни дейности:
• Сензитивиращи тренинги за ученици и родители
• Обучение на доброволци
• Разработване на помагало за учители
• Обучение на специалисти за работа със застрашени или оцелели от трафик
• Групови супервизии с класни ръководители и педагог съветници
• Участие в работна среща за изграждане на стратегия за ограничаване насилието сред деца и координиране на работата на различните институции, оказващи помощ на деца.
• Участие на членове от екипа в обучение посветено на практиките за ограничаване трафика на хора по програма Ла Страда, Молдова.
• Регионална Българо-Сръбска конференция
Информационни кампании по случай 16-те световни дни срещу насилието над жени, 19 ноември- Международен ден за превенция на насилието над деца, и 25 ноември- Международен ден за превенция на насилието срещу жени
Източник на финансиране: Програма «Добросъседство България – Сърбия», програма ФАР на Европейската комисия
Период на изпълнение: 1.12.2006- 30.11. 2007 г.

Проект: Трафикът на хора: отговори и действия
Източник на финансиране: Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme
Период на изпълнение: 01.05. 2008- 01.02. 2010г.

Проект: Домашното насилие и българската жена
Основни дейности:
 Директни услуги за жени, пострадали от насилие
 Превантивна работа
Период на изпълнение: Септември 2009- август 2010
Източник на финансиране: Глобален Фонд за Жените

Проект: Превенция и рехабилитация на деца пострадали и застрашени от насилие и техните семейства.
Период на изпълнение: Юли 2008- юли 2011
Източник на финансиране: ОАК Фондация

Проект: Защитено пространство и реинтеграция на деца, преживели насилие
Период на изпълнение: ноември2009- 31 януари 2011
Източник на финансиране: Фондация за реформа в местното самоуправление- ФРМС

Проект: Проект за реконструкция на Защитено жилище
Период на изпълнение: юни 2009г- юни 2010 г.
Източник на финансиране: Германски технически център


Международни контакти, участия и партньорства

Имаме изградени взаимоотношения и партньорства с организации в Сърбия, Германия, Молдова, Черна гора, Австрия и Холандия


Интересни събития, които са организирани, и в които са взели участие през последната една година

На 30 октомври 2009 Фондация „Позитивни Уменията на Личността в Социума” получи международно призвание с престижната Бременска Награда за МИР (Тhe Bremen Peace Award) на Фондация DIE SCHWELLE, Германия.
На 12. 11. 2009г. в гр. Перник се проведе Регионална Конференция под надслов „Поеми отговорност! Ние можем да сложим край на насилието!”, организирана от Фондация „П.У.Л.С.” и осъществена с финансовата подкрепа на ФРМС по проект „Защитено пространство и реинтеграция на деца, преживели насилие”. Конференцията се състоя в рамките на 16-те световни дни срещу насилието.
Присъстваха 62 човека, представители на различни институции от гр. Перник и региона. Конференцията откриха г-н Иво Петров, областен управител, както и зам. кметът на гр. Перник г-н Иван Джегалски. Сред присъстващите бяха и началникът на Регионалния инспекторат по образованието към МОН – г-жа Коконова, г-н Алексов – представител на Областна дирекция на МВР Перник, както и негови колеги районни полицаи от Перник, Радомир, Батановци.
Директори, учители и педагогически съветници представиха училищата от Перник и региона. Психолози и социални работници от ДАЗД, ОЗД, Дирекция социално подпомагане също се включиха в конференцията. Присъстваха и представители на Окръжния съд. Сред гостите на конференцията бяха и клиенти на Фондация „П.У.Л.С.”, жертви на домашно насилие.
Програмата на конференцията включваше споделени добри практики и трудности в работата с хора, преживели насилие на специалисти от различни области. След встъпителната реч на г-н Петров и г-н Джегалски, изпълнителният председател на Фондация „П.У.Л.С” – г-ца Яна Кацарова, запозна присъстващите с идеологията на Световната кампания срещу насилието и мястото на България в нея. Фондация „П.У.Л.С.”, в лицето на г-н Мирослав Наумов, представи своя опит по програми от грижи за работа с жени и деца, пострадали от насилие.
Г-н Стефан Йорданов, представител на Сдружение „Център за приобщаващо образование”, запозна аудиторията с международните етични стандарти при работата с деца. Румяна Герова и Анита Сарафова от ОЗД споделиха своите впечатления за добрите практики и проблемите на институцията в региона. Презентацията на г-н Алексов за работата на полицията със Закона за домашно насилие предизвика оживена дискусия. Коментираха се противоречията между представената полицейска статистика и различния опит на специалисти от помагащите професии. Представени и обсъдени бяха казуси и възникналите с тях затруднения.
Съвсем естествено следващата тема за обсъждане беше свързана с новоприетите поправки в Закона за защита от домашно насилие, новостите и различните възможности, които предоставят те за институциите, ангажирани с проблематиката.
Конференцията беше закрита с представянето на трудностите и добрите практики при изпълнението и прилагането на настоящия закон от адвоката на Фондация „П.У.Л.С.” – Марияна Евтимова


Интересни инициативи за работа с общината, полицията и т.н. през последната година

Годишно се провеждат над 40 работни срещи и 20 обучителни семинарии с педагози, социални работници, полиция, съд и прокуратура, общински служители.


Материали
Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума” реализира превантивни дейности чрез издаване на материали като брошури, картички, стикери, информационни материали за налични ресурси за помощ на пострадалите от насилие, ръководства за работа по проблемите на насилието. Поддържат сайт в Интернет и участват в медийни изяви – публикации в пресата, даване на интервюта, участия в радио и ТВ предавания. Организират обучителни дейности – лекции, уъркшопи, обучения, фокус-групи, дискусии, Имат създаден младежки клуб „Да бъдем приятели”, който е насочен към превенция на насилието сред младежите; Изготвят видеоматериали, посветени на домашното насилие. Провеждат кръгли маси по проблемите на насилието.

Екип:
Основният екип на организацията се състои от специалисти в помагащите, хуманитарни професии- психолози, педагози, клинични социални работници, адвокати и семейни консултанти.

9 служители- психолози, педагози, клинични социални работници, фамилни консултанти, юристи и 25 доброволеца.