Женско дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра

Име: Женско дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра

Линк: www.ekaravelova.org

Описание: Женско дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра

Адрес: гр. Силистра, ул.”Вапцаров” 51 ет.2
Телефон: 086/820 487
Факс:086/820 487

Електронна поща: ceta@mail.bg

Лице за контакт: Христина Николова Георгиева

Женско сдружение “Екатерина Каравелова” работи от 1997год. на територията на Община Силистра, по проблемите на жени деца, жертва на домашно насилие и трафик

През 2001г. с финансиране от Фондация “Работилница за граждански инициативи” бе изграден Консултативен център „Ета” за жени, преживели домашно насилие

Декември 2001 – 2002г. с финансиране по ФАР АКССЕС на ЕК се изгради Подслон към Център “Ета” в сграден фонд, предоставен за безвъзмездно ползване на организацията от Община Силистра

От 01.07.2011 г. "Центъра за обществена подкрепа" вече е делегирана от държавата дейност.

За 2003 – 2005г. дейността на центъра и подслона се финансира със средства от Фонд „Социално подпомагане” на АСП

През 2005г. – с Решение на Общински съвет Силистра се предложи да се разчетат натурални и стойностни показатели за издръжка на “Дом за временно настаняване на жени, преживели насилие” в делегирани от държавата дейности в бюджета на Община Силистра, с капацитет 10 души

2006г. – в резултат на проведен конкурс от Община Силистра, на 17.05.2006г. бе сключен договор с Женско сдружение „Екатерина Каравелова” за предоставяне на социалната услуга „Дом за временно настаняване на жени, преживели насилие”, като външен доставчик

2008г. – Заповед №РД01-19 от 08.01.2008год. на Изп. Директор на АСП преобразува услугата «Дом за временно настаняване» в «Център за временно настаняване». Със Заповед №РД01-749 от 16.07.2008год. на Изп. Директор на АСП бе закрита услугата «Център за временно настаняване». Със Заповед №РД01-750 от 16.07.2008год. Изп. Директор на АСП бе открита услугата «Кризисен център»

2010 – след проведен конкурс, с 3-годишен договор, считано от 01.01.2010г., Община Силистра възложи отново делегирана държавна дейност Кризисен център на Женско сдружение «Екатерина Каравелова»

Цели на организацията

 • Подпомагане развитието на гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера
 • Преодоляване на последиците от преживяно насилие с цел подобряване на психичното здраве на българката и нейните деца
 • Осигуряване на необходимия информационен обмен и съдействие за оптимално сътрудничество между различните организации и сдружения в област Силистра
 • Стимулиране на гражданската активност на населението в регион Силистра за решаване на значими регионални проблеми
 • Разработване на програми и проекти за изследване и решаване на демографски, екологични и социални проблеми на населението в региона

Основни принципи в работа на организацията:

 • При постъпване на сигнал, от който е видно, че има опасност за здравето и живота на лицето /от ОДП, организации в страната, работещи по аналогични проблеми, Национална комисия за борба с трафика на хора и др./:
 • Настаняването на лицето в КЦ се извършва незабавно след получаване на сигнала по разпореждане на управителя на КЦ
 • В първия работен ден, след настаняването, лицето подава молба до Директора на ДСП Силистра за издаване на настанителна заповед
 • Екипът на КЦ изготвя индивидуален план за работа с клиента. В случаите, в които се настанява майка със своето дете, индивидуалния план за работа се съгласува с Отдел закрила на детето към ДСП Силистра
 • Лицата, настанени в КЦ подписват договор за предоставяне на социалната услуга
 • Услугата се предоставя съобразно ЗСП, ППЗСП и разработена методика от сродни организации, която очакваме да бъде утвърдена от АСП

Категории обслужвани лица

Деца, жени, семейства

за периода 01.01 – 31.12.2009г.

работено е по 47 случая на деца и семейства в риск

Жертви на домашно насилие

за периода 01.01 – 31.12.2008г.

ползвали консултативна помощ /психолог, юрист, социална подкрепа/ – 141

настанени жени – 35

настанени малолетни и непълнолетни – 14

за периода 01.01 – 31.12.2009г.

ползвали консултативна помощ /психолог, юрист, социална подкрепа/ – 182

настанени жени – 115

настанени малолетни и непълнолетни – 52

Жертви на трафик за периода 01.01 – 31.12.2009г.

настанени жени – 11

настанени малолетни и непълнолетни – 2

ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност

Предоставяне социални услуги за подпомагане на лица, които за затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности, чрез консултативна помощ и кризисно настаняване

Независимо от промяната на наименованията и финансовите източници, в основата си дейността е свързана с предоставяне на комплекс от социални услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване за период от 3 седмици до 6 месеца, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, социални, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

В Кризистния център се предоставят дейности по задоволяване на:

 • ежедневни потребности;
 • здравни потребности;
 • образователни потребности;
 • юридически и психотерапевтични потребности;
 • потребности, свързани със социална рехабилитация;
 • потребности в свободното време;
 • потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.
 • Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на клиентите, като се изготвя социална оценка и индивидуален план за работа, свързани с неговите индивидуалност.

Програми:

 • Гореща телефонна линия – всеки ден от 9,00 до 17,00
 • Психотерапевтични програми за възрастни
 • Психотерапевтични програми за деца
 • Обучителни програми за деца
 • Юридически програми
 • Програми за превенция
 • Лобиране за законодателни промени
 • Денонощно кризисно звено за жертви на насилие и трафик

Международни контакти, участия и партньорства

Организацията е член на Европейското женско лоби за България

Интересни събития, които са организирани, и в които са взели участие през последната една година

В хода на работата, връзката и съвместната дейност с полиция, отдели за закрила на детето, дирекции социално подпомагане са задължително условие за предоставяне на каествена и ефективна услуга.

Община Силистра, след проведен конкурс в края на 2009г., преподписа договора си с Женско сдружение «Екатерина Каравелова» като външен доставчик на социалната услуга Кризисен център, за три-годишен период, считано от 01.01.2010г.- делегирана държавна дейност към бюджета на общината

За 2010г. общината предложи за одобрение към АСП, разкрития от организацията Център за обществена подкрепа, за държавно финансиране

Проекти:

Проект “Адаптивни на пазара на труда” – целта на проекта е да се повиши квалификацията и конкурентноспособността на безработни жени от общините Кайнарда и Алфатар, чрез квалификаионни курсове. Финансиран от “Пилотната интегрирана грантова схема за развитие на Североизточния регион” на програма ФАР. Стойността на проекта е 52 091 евро. Реализира се 2006г.

Проект “Дом за временно настаняване на жени, жертва на насилие” – целта на проекта е осигуряване на подслон на жени и деца жертва на насилие, с оглед защита на техния живот. Финансиран от държавния бюджет като делегирана дейност на Община Силистра. Стойността на проекта е 24 043 лева. Реализира се през 2006г.

Програма “Растеж към устойчивост” – основната цел на програмата е да увеличи капацитета на организацията да се развива към по-голяма финансова и организационна устойчивост в условията на динамично променящата се среда в България по време и след очакваното присъединяване в Европейския съюз. Консултантска помощ предоставена от Фондация «Помощ за Благотворителността в България»

Програма “Превенция на насилието” – целта е чрез обучителни и семинарни модули да се разпространи информация за видовете насилие, последиците от насилие, начини за предпазване от насилие и др. такива. Те се извършват с различни целеви групи – ученици, учители, различни социални групи в общността, НПО. Основната идея на проекта да се намали насилието сред местната общност. Програмата се финансира със собствени средства. Реализира се от 2004г. и до момента

Екип, предоставящ социалната услуга:

Ръководител, психолог, социален работник – 2, педагог – възпитател, юрист, домакин – охрана, финансист, 2-ма сътрудници

На трудов договор – 6,5

На граждански договор – 3

Доброволци – 2