"Асoциация НАЯ” – Търговище

Име: "Асoциация НАЯ” – Търговище

Описание: Асациация „Ная” – Търговище

Електронна поща: naia_s@abv.bg

"Асоциация НАЯ" е създадена през 2002 г., като неправителствена организация, която работи в две основни направления: равнопоставеност на жените и интеграция на децата с увреждания. “Асоциация НАЯ” е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20060517001; притежава Удостоверение за регистрация № 1597 за предоставяне на социални услуги и Лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за извършване на социални услуги за деца № 196/08.11.2006 год.ЦЕЛИ
• Емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие и трафик;
• Психологическо консултиране;
• Психотерапия;
• Юридическо консултиране;
• Социално консултиране;
• Съдействие при контакти с институции;
• Партниране при решаване на социални проблеми;
• Открита телефонна линия за жени и деца, свидетели и жертви на домашно насилие, сексуално насилие и трафик;
• Услуги за лица, жертви на трафик на хора;
• Социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания;
• Консултиране на семействата на децата с увреждания и училищната им среда;
• Информация;
• Разработва и осъществява програми, свързани с:
- превенция на домашното насилие;
- превенция на трафика на хора;
- социална интеграция на деца с увреждания.
Основни принципи в работа на организацията
- достъпност за всички граждани
- доброволност
- запазване на личната тайна
- спазване на правото на избор
- програмите са безплатни за клиентите
- диалог
- отговорност
- зачитане
- прозрачност
- сътрудничество


Категории обслужвани лица
Деца (от 3 до 18 год.), жени, мъже, семейства.

За периода 2008 – 2009 г. в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие са потърсили помощ 140 клиента, жертви на домашно насилие, от които 43 деца, 82 жени и 15 мъже. Осъществени са 381 консултации с психолог, 277 с юрист и 121 със социален работник.Програми

За възрастни:
 Консултативна програма за пострадали от домашно насилие – деца и възрастни /над 18 год./;
 Мобилна дейност – програма за превенция на домашното насилие, сексуалното насилие и трафик;
 Гореща телефонна линия 0601/ 6 70 25;
 Социално посредничество;
Обучение на екипи и други неправителствени организации.


Предоставени услуги

 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, жертви на насилие - Лиценз № 0468 от 11.11.2009 год.;
 Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие над 18 год. – Удостоверение за регистрация № 190 – 01 от 16.09.2009 год.


Дейности

Дългосрочна грижа за възрастни, пострадали от домашно насилие
o Жилище: кризисно настаняване (до 3 месеца) – чрез връзка с партньори
o Психологическо консултиране и психотерапия
o Социално консултиране за овладяване на социални умения
o Социално застъпничество пред институции и организации; придружаване до институции и организации
o Правна помощ чрез консултации с юрист и процесуално представителство по ЗЗДН
o Грижа за децата на пострадалите: психологическа, социална.
o Възстановяване на връзката с децата, семейството и близкото обкръжение - чрез пряка работа със семействата
o Мерки, насочени към предотвратяване на риска от повторен инцидент – чрез завеждане на дела по ЗЗДН
o Преодоляване на стигматизацията и отхвърлянето от обществото – чрез оказване на психотерапевтична и социална помощ

Осигуряване на финансови приходи
o По програми за трудова заетост, осъществяване на връзки с Бюрото по труда и представители на местния бизнес; включване в обучения;
Дългосрочна грижа за деца, пострадали от домашно насилие
o Жилище: кризисно, краткосрочно и дългосрочно настаняване с родители (до 3 месеца); кризисно, краткосрочно и дългосрочно настаняване без родители - със Заповед от ОЗД – чрез връзка с партньори;
o Психологическо консултиране и психотерапия на деца и родители;
o Социално консултиране за овладяване на социални умения;
o Социално застъпничество – включва придружаване до институции и организации;
o Правна помощ - включва: консултации с юрист; процесуално представителство по ЗЗДН; присъствие по време на разпит;
o Възстановяване на връзката със семейството и близкото обкръжение чрез работа с ОЗД, училища, домове за настаняване, приемни семейства;
o Справяне с отхвърляне от семейството чрез работа в семейството на детето;

Превенция на домашното насилие:
o Обучения за ученици;
o Обучения за учители;
Обучения за професионалистиПроекти

Проект „Интегрирана подкрепа за деца, жертви на домашно насилие”, финансиран от ФМ на ЕИП. Целта на проекта е ограничаване на домашното насилие над деца от община Търговище. Период на реализация 01.11.2009 – 31.10.2010 г. Обща цел: Ограничаване на домашното насилие над деца от община Търговище
Специфични цели:
- разширяване обхвата на услугите, предлагани в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца, жертви на насилие /домашно насилие, сексуално насилие и трафик/;
- повишаване капацитета на учители от четири основни училища и две детски градини от Община Търговище за разпознаване на белезите на насилие над деца и насочването им към социални услуги;
- повишаване капацитета на човешкия ресурс на институции и организации от Община Търговище, предоставящи подкрепа и закрила на деца;
-предоставяне на интегрирана подкрепа /мултидисциплинарна и между институционална/ на деца, жертви на домашно насилие и техните семейства от Община Търговище.

Проект „Консултативен център за подкрепа на жертви на домашно насилие”, финансиран от Фондация „Оук”, Швейцария за периода 01.01.2010 – 31.08.2010 г. Целта на проекта е осигуряване на устойчивост на услугата за социална рехабилитация и интеграция на пострадали от домашно насилие над 18 год.


Интересни събития, които са организирани, и в които са взели участие през последната една година

Лобиране за приемането на промените в Закона за защита срещу домашното насилие.Интересни инициативи за работа с общината, полицията и т.н. през последната година

С представител на община Търговище и по-специално дирекция «Социални дейности» работим съвместно по случаите на домашно насилие – за предоставяне на общинско жилище за настаняване на жертвите, при необходимост.
Ежемесечно провеждаме междуинституционални работни срещи с представители на Отдел «ЗД», КСУДС, педагогически съветници и учители на училища както от гр. Търговище, така и от близките села, представители на Дирекция «СП» Търговище, детска педагогическа стая и Комисията за борба с обществените прояви на малолетни и непълнолетни за обсъждане на случаи на деца, жертви на домашно насилие.
С Отдел «Закрила на детето» работим съвместно по конкретни случаи на насилие над деца. От началото на 2009 година към екипа на «Асоциация НАЯ» е включен предствител на ОЗД Търговище, с който ежемесечно провеждаме екипни срещи за обсъждане и решаване на случаи на домашно насилие над деца. При случаи на спешно извеждане от семейната среда, търсим сътрудничество за настаняване в КСУДС Търговище.
Обучавахме ученици към «Детска полицейска академия» по темата «домашно насилие». Провеждали сме обучения на представители на полицията на темата «домашно насилие».Нещо характерно за организацията

Добър диалог и сътрудничество с местната власт. «Аоциация НАЯ» ползва безвъзмездно за срок от 10 години общинска сграда. През септември 2009 год. Общински съвет Търговище гласува разкриване на услугата «социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие» като делегирана от държавата дейност.Материали

“Асоциация НАЯ” работи за превенцията на насилие и трафика на хора посредством разпространение на превантивни материали като брошури, стикери и календарчета, публикации в пресата, даване на интервюта за медиите, участие в ТВ предаване, участие в радиопредаване, пресконференции и на различни обучителни дейности – лекции, уъркшопи, обучения и дискусии. Сдружение „Асоциация НАЯ” разработва видеоматериали като учебни филми, клипове и радио клипове, провежда конференции и кръгли маси, театрални спектакли от деца за деца и кампания „Бяла панделка”.


Екип
психолог, клиничен социален работник, адвокат, социален работник, педагог, счетоводител, дежурен на гореща телефонна линия.