Асоциация "Деметра" - Бургас"

Име: Асоциация "Деметра" - Бургас"

Линк: http://demetra-bg.org/

Описание: Асоциация "Деметра" - Бургас"

КОНТАКТИ:
Адрес: гр. Бургас,
Ул “Шейново” 102 а
Телефон: 056/ 81 56 18
Факс: 056 836667; моб.0898 583 019

Лице за контакти: Дияна Видева

Асоциация «Деметра» е неправителствена организация създадена през 1997 год.в гр. Бургас и регистрирана по ЗЮЛНЦ с решение 3639/97 на БОС.

1. Основни цели на организацията:
- Обединяване на своите членове около идеята за ненарушаване и защита на правата на жените, да посредничи между институции и да координира техните усилия по проблема на насилието над жените и децата в семейството.
- Да работи за повишаване на чувствителността на обществото, институциите и професионалистите по проблемите на насилието.
- Да оказва съдействие на жените жертви на насилие, и на техните деца.

2.Основни дейности на организацията:
- Социално-психологическо консултиране –индивидуално и групово.
- Изготвяне на ръководства, тренинг групи и семинари.
- Посредничество пред институции.
- Предоставяне на пакет от програми:
- Програма “ Намиране на работа”
- Програма за посредничество и застъпничество пред институциите.
- Превенция на насилието в училищата.
- Програма за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие, жертви на сексуално насилие.
- Правни клиники за жертви на домашно насилие.
- Програма за консултиране и помощ на жени и деца, жертви на трафик.
- Програми за мъже с насилническо поведение.
- Обучение на професионалисти.


Описание на организацията:
Много силно и трайно във времето се разви социално-психологично консултиране, което предлагаме за жертвите на насилие.
В партньорство с Български Център за джендър изследвания вече четвърта поредна година, реализираме програма “Правни клиники”, чиято основна задача е защита на пострадалите и предоставяне на правна помощ.
От 2002 организацията е учредител на Българска платформа на Европейското Женско Лоби.
От 2008г. организацията е съучредител на Алианс за защита срещу домашното насилие.
През 2008г. стартира Кризисен Център за пострадали от насилие, а през 2009г. Център за превенция на насилието и престъпността, който предлага консултативни услуги за пострадалите от насилие.
Дългогодишен опит на организацията е ежегодното провеждане на кампании в Бургаските училища по превенция на насилието.

Кратко описание на осъществените проекти през последните години

- Консултиране на жени и деца преживели насилие - работа по случай - доброволен труд на членовете в Асоциацията от самото й създаване през 1997г.
- обучение в създаване на убежище за жени в Белград 1998- финансиран от Фондация Отворено Общество Будапеща –
- Участие в национален проект “Стъпка по стъпка” 1999 -1999- партньорско участие, съвместно с фондация Джендър Изследвания за България състоящо се в обучение в Женски Човешки права и Законодателна инициатива за безплатна юридическа защита на жените в случаи на домашно насилие. Проекта е финансиран от Отворено Общество Вашингтон.
- 1999-2000 – Предоставяне на шелтър ( убежище) за жертви на насилие – финансиран от Global Fund for Women .
- 2000-2000 год. “Център за социално-психологическо консултиране на жени-жертви на насилие” финансиран от Фондация Отворено Общество. Програмата реализира следните дейности: социално-психологическо консултиране за жени преживели насилие; юридически консултации; информационен бюлетин на Асоциацията по проблемите на насилието.
- 2000-2001год. “Създаване на групи за самопомощ на сексуално насилени млади момичета”,финансиран от Мама Кеш - дейности по проекта са стартиране на група за самопомощ на млади момичета преживели сексуално насилие и индивидуални консултации от различни специалисти - лекар, юрист, полицай.
- 2000г.-2001“Утвърждаване на ценности чрез овластяване на индивиди, групи и общности за съпротива срещу насилието”, финансиран от Обединени Холандси Фондации
- 2000- 2002 – “Пилотна програма за борба срещу насилието над жени чрез култивиране на осъзнато не насилническо поведение у младите момчета и консултиране на мъже насилници” – партньорски с Фондация Български Джендър Изследвания, финансиран от UNIFEM, - програмата изследва причините за насилието сред младите мъже, и разработва кризисен център за мъже включващ психотерапевтична група за личностова промяна с лишени от свобода в Бургаския затвор, провежда обучения в бургаските училища по проблемите на насилието и агресията сред младите хора.
- 2001-2001 – “Домашното насилие и възможностите на институциите а справяне с него”, финансиран от Фондация Отворено Общество
- Проект “Не на домашното насилие! Законът е защита” – предмет на проекта е активното участие в кампании по лобиране за приемане на закон за домашното насилие в България, и предоставяне на социално-психологическо консултиране за жертвите на насилие. Реализира се 2003година. Финансиран от Фондация Отворено Общество.
• Участие на Асоциация “Деметра” в местната Коалиция по проблемите на трафика, по Проект на CARE, реализиран на територията на гр. Бургас 2003 год. и финансиран от Община Виена.
• Проект “Нови практики за намаляване на домашното насилие и негативните последици от него, чрез екипен подход на взаимодействие между полицията и НПО Деметра в гр.Бургас” Реализира се 2004год. Финансира се от Правната програма на Институт Отворено Общество.
• Проект “Повишаване чувствителността на обществото по проблема трафик на хора и въвличане на ключовите институции за работа с него” – Проект се реализира през 2004г. Финансира се от Фондация IREX и Департамента на САЩ.
• “Превенция трафика на хора в бургаските училища” - финансира се по програма GTZ към Министерството на икономиката и развитието на Германия -2004г..
• Проект ”Гражданско наблюдение в съда на дела с свързани с домашно насилие”- с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество, 2005-2006 година.
• Проект “Бургас срещу сексуалното насилие и трафика на деца”. 2006 год.с финансовата подкрепа на OAK
• Проект „Иновативни и социални услуги за деца”- финансира се от Асоциация”Родители” гр. София 2006 година
• Проект “Предпазване от институционализация, чрез предоставяне на социални и образователни услуги за деца изложени на риск (7-18год)”с финансовата подкрепа на програма ФАР/2004, 2007-2008година
• Проект „Координирани усилия за изграждане на среда за устойчиво и ефективно приложение на Закона за защита срещу домашното насилие в България”, партньор на БЦДИ, 2007-02008, с финансовата подкрепа на УНИФЕМ
• Проект „Превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца в риск” – 2007-2009г., Фондация ОУК3.Ръководство и екип:
Управителен съвет- 3 човека
Председател на управителен съвет – Дияна Георгиева Видева
Асоциацията осигурява през различните си проекти заетост за 3-5 души – консултанти, ежегодно /социални работници, психолог, педагог/
Към настоящия момент в организацията работят 20 души доброволци.