ПОСЛАНИЕ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА ОТ СДРУЖЕНИЕ АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛА

През 2022 г. международният ден на жената е белязан от най-голямата проява на военна агресия в Европа след избухването на Втората световна война. Този ден е белязан и от тежката хуманитарна криза – последица от агресията срещу Украйна. През 2022 г. виждаме как системните нарушения на човешките права в една държава прерастват в погром над същите тези права и европейски ценности в друга страна, застрашавайки достиженията на международната общност в областта на мира и човешките права не само в Европа, но и по целия свят.
09/03/22 12:48

С оглед горното, както и с оглед никога нестихващите нарушения на основните права на жените и децата, сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“ през 2022 г. напомня, че освен пред проявите на домашно и други видове насилие, основано на пола, жените, както и децата, са подложени и на други форми на дискриминация, като неравнопоставеност в достъпа до образование, здравеопазване, икономически ресурси, участие в политическия живот и достъп до висшите позиции, включително при упражняването на публичната власт.

Считаме за важно през 2022 г. да обединим усилията си за опазване на човешките права в България, в Европа и по света изобщо. Нашите очаквания са насочени към предприемане на стъпки от страна на Р България към бързо синхронизиране на политиките и практиките със стандартите на международното публично право, касаещи защитата на основните права и свободи на човека, включително, но не само:

Гарантиране достъпа до образование, здравеопазване, икономически ресурси и участие в политическия живот на страната без всякаква дискриминация, включително чрез предприемане на специални овластяващи мерки за жените – както изисква Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените;

Подобряване на законодателството и увеличаване на ресурсите за справяне с насилието срещу жените и децата;

Приоритизиране и разработване на програми за превенция на насилието, включително чрез образователни мерки и подпомагане на децата от страна на образователните и социални структури в страната;

Укрепване на сътрудничеството между държавата и работещите в сферата неправителствени организации и гаранции за защита срещу опитите за дискредитиране, омаловажаване и възпрепятстване на тяхната работа.

Настоящата война ясно показва, че опазването на мира и човешките права не са даденост, а ценности, чието съществуване и опазване е възможно единствено при полагане на постоянни усилия и бдителност от страна както на държавите, така и на нейните граждани и граждански обединения.

Към новини