Обмен на ефективни програми и предоставяне на услуги за жертви и извършители на домашно насилие в четири български града

От началото на годината Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие” (АЗДН) започна работа по проект „Пилотен модел за мултиплициране на рехабилитационни програми за възстановяване на жертви на домашно насилие и терапевтични програми за извършители на насилие”. Проектът ще се изпълнява за период от шест месеца и е финансиран от държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието, по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие
21/03/14 12:28

От началото на годината Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие”[1] (АЗДН) започна работа по проект „Пилотен модел за мултиплициране на рехабилитационни програми за възстановяване на жертви на домашно насилие и терапевтични програми за извършители на насилие”. Проектът ще се изпълнява за период от шест месеца и е финансиран от държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието, по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие.

Изпълнението на проекта се осъществява в градовете София, Велико Търново, Перник и Русе и в неговите рамки се планира да бъдат обслужени 130 жертви на домашно насилие и ще се работи с 40 извършители на насилие, които имат влезли в сила присъди от Районните съдилища.

Основните цели, които се стремим да постигнем с изпълнението на този проект са дълбоко залегнали в цялостната работа на организациите, членове на АЗДН: намаляване масовостта на насилието срещу жени; повишаването на информираността по проблема и разпространяването и прилагането на работещи програми и мерки за възстановяване на жертвите на домашно насилие и работа с извършители. Всички дейности по проекта са свързани и целят повишаване ефективността по прилагането на Закона за защита от домашното насилие.В процеса на засилване не само на адекватните услуги, но и на осъществяването на ефективни политики по проблема, организациите от Алианса за защита срещу домашно насилие разчитат много на държавните структури и правителството на РБългария. За целта e необходимо адекватно финансиране на дейностите на неправителствените организации, промяна в българското законодателсто и по-точно в Наказателния кодекс. Трябва насилието над жени да бъде инкриминирано и третирано като престъпление от общ характер, както и да се наказват по-тежко престъпленията, извършени в контекста на домашното насилие. Последното изследване за насилието над жени, направено от Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) доказва, че са необходими спешни мерки за справяне с насилието срещу жени и тези мерки трябва да бъдат взети на най-високо ниво, защото насилието над жени оказва въздействие върху цялото общество всеки ден. Един голям напредък в тази насока би било ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие[2] (Истанбулската конвенция). Тази конвенция е конкретен механизъм, средство и фундаментална основа, която ще спомогне за премахването на всички форми на насилие над жените.


Приложение
– контакти на членовете на АЗДН предоставящи услуги на жертви на домашно насилие.

За повече информация:

Златка Мачева – Председател на Сдружение “Център Отворена врата" - Плевен
Телефон: 064/846 713
Мобилен: 0878 39 64 99E-mail: opendoor_centre@hotmail.com

Мирослав Наумов – Директор на Кризисен център към Фондация П.У.Л.С. – Перник
Телефон:076/60 10 10
Мобилен: 0899 10 05 16E-mail: pulse.women@gmail.com

Владислав Симеонов – връзки с обществеността към Фондация „БЦДИ” – София
Телефон:02/963 53 57
Мобилен: 0879 13 30 32E-mail: office@bgrf.org

Деана Димова – Управител на Сдружение "Център Динамика" – Русе
Тел./Факс:
082/ 82 67 70
Мобилен:
0879 45 35 03
Е-mail:
centre_dinamika@abv.bg


[1]Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра, Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума” /П.У.Л.С/ - Перник, Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София, Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна, Фондация "Х&Д Джендър перспективи" – Хасково и Димитровград, Асоциация „Деметра” – Бургас, “Асоциация НАЯ” – Търговище, Сдружение “Център Отворена врата" – Плевен, Български фонд за жените – София и Сдружение "Център Динамика" – Русе.

[2] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Bulgarian.pdf

Към новини