Становище на АЗНОП по Законопроект за отмяна на ЗСУ, 954-01-76 от 06.11.2019 г., Законопроект за изменение и допълнение на ЗСУ, 954-01-81 от 21.11.2019 г. , Законопроект за изменение и допълнение на ЗСУ, 954-01-84 от 04.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ Госпожи и Господа НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
11/12/19 14:58

Като граждани на РБългария и като част от гражданското общество на страната бихме искали да изразим нашето недоумение от завалелите буквално в последния месец законопроекти за изменение и дори за отмяна на вече обсъдения, разгледан по съответния ред и приет от Народното събрание Закон за социалните услуги, обнародван в ДВ бр. 24 от 22 март 2019 година. Този закон вече е надлежно обнародван и оповестен на територията на РБългария, включително с неговата дата на влизане в сила- 1 ви януари 2020 година.

Приетият и обнародван Закон за социалните услуги е бил подготвян и обсъждан в продължение на повече от година преди неговото внасяне и обсъждане в Народното събрание и смятаме, че е важна рамка за предоставяне на така необходимите социални услуги за цели групи от хора в България и е съобразен с надеждите на много българи за по-ефективна и цялостна закрила и подкрепа за пълноценното им включване в обществения живот.

Лицата, на които организациите наши членове предоставят социални услуги са все лица пострадали от тежки форми на насилие, предимно жени жертви на такова насилие, включително жени с увреждания и възрастни хора, които се нуждаят от спешни социални услуги, както и от повече възможности за комплексни, интегрирани услуги за подпомагане на тяхното възстановяване и социално включване.

В този смисъл напълно се присъединяваме към подчертаните достойнства на закона, посочени в становище до НС на около 50 неправителствени организации, сред които са и Центърът за нестопанско право и Институтът за социални дейности и практики.

Разбира се, че не би могло да бъде и иначе, тъй като това е един изключително важензакон, който е дори закъснял и в никакъв случай не бива действието му да се отлага повече. Силно очаквано е влизането му в сила в най-скоро време, както е посочено в самия закон и както е оповестено официално с Държавен вестник на всички граждани.

На този фон и в противовес с основни принципи и разпоредби на Конституцията и законите на РБългария, различни групи народни представители чрез пролиферация на законопроекти целят миниране на влизането в сила на ЗСУ. Тези предложения изхождат от същите лица, които са разглеждали и приели закона само преди няколко месеца, като са имали предвид всички обстоятелства, които са налагали неговото приемане, както и са имали информация за всички факти свързани със системата на лицензиране и финансиране на доставчиците на социални услуги в България. Те eследвало да са били запознати и с действащото законодателство на РБългария, включително и със Закона за закрила на детето и съпътстващото законодателство. ЗСУ се базира на вече установени законови разпоредби и принципи и се надяваме народните представители да са били информирани за това. Но дори това да не е било така по някаква причина, то няма оправдание за непознаването на основни утвърдени правни положения, на които стъпва новият закон. На практика, като се атакува моментът на влизане в сила на ЗСУ се прави едновременно опит за атакуване на вече действащи принципни положения, което е правно недопустимо. Предвид изложените тук от нас аргументи, както и видно от приложените към законопроектите мотиви, няма никакво основание за промяна на ЗСУ, тъй като всички принципи и обстоятелства са били вече налице при приемането на закона. Обсъждането на ЗСУ също е било извършено по всички правила.В рамките на всички етапи от регулаторната оценка, като оценка на въздействието, мотивите към ЗСУ, обсъждането и правната експертиза всички обстоятелства са били взети предвид, включително това, че законът стъпва на утвърдени принципни положения, и е определен даденият в закона vacatio legis, а именно периодът до 1-ви януари 2020 г.

Смисълът на vacatiolegisе да се предвиди период за адаптиране на съществуващите структури и отношения към предвидените в приетиянов закон, но именно като се поддържа юридическата предвидимост, стабилност и функциониране на обществените отношения, които са регулирани от правото. В случаите на посочените законопроекти, видно от мотивите, се имат предвид други цели и преразглеждане на вече утвърдени и регулирани по определен начин обществени отношения, на които, както казахме, стъпва Законът за социалните услуги.

Ние, гражданите на РБългария, на практика сме се доверили на народните представители да действат по Конституцията и законите на страната, с ум и разум в наш интерес и за нашето добро, но не сме им се доверявали и не ги подкрепяме чрез данъците си за това те да си променят становището непрекъснато, да приемат днес едно, а утре-друго, да се отричат от приети от самите тях положения, норми и цели закони.

Няма никакви разумни оправдания за предлаганите изменения, както и за удължаване на приетия със закона vаcatiolegis. Не искаме да мислим, че горепосочените законопроекти за създаване на пречки за влизане в сила на закона са плод на влияние и мотивиране от страна на други източници. При всички положения, закъснялата реакция, доста време след приемане на закона от същите тези лица, участвали в приемането му и точно преди самото влизане в сила, създават съмнение и силно недоверие в дейността на самото Народно събрание, както и огромна правна несигурност за гражданите.

Няма да се спираме тук подробно на правното положение на организациите с нестопанска цел в България, което е уредено както в Конституцията, така и в законите. Държим да подчертаем, че непрекъснатите атаки спрямо тези организации са срамни и недопустими в една правова държава. Продължителността и упорството на тези атаки от страна на някои политически лица и партии както и това, че те са минавали безнаказани досега, не означава, че тези прояви представляват по-малко нарушения на Конституцията и законите на РБългария.

Уважаеми Госпожи и Господа народни представители,

Призоваваме ви за спазване на конституционните принципи на правовата държава, на справедливостта и защитата на гражданите, на правната сигурност, предвидимост и стабилност, и на принципа за закрила на законно придобити права.

Надяваме се да можем да продължим да имаме доверие на институцията на 44-то Народното събрание и да продължим да си сътрудничим за едно още по-добро и прогресивно законодателство в РБългария.

Към новини