СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА С ПОДКРЕПАТА НА УНИЦЕФ

75 представители на държавни институции, международни организации и национални неправителствени организации успешно преминаха през специализирано обучение през май и юни 2018 г. в общо 7 обучителни сесии „Насилие, основано на пола, сред жени, деца, мъже – търсещи международна закрила”, осъществено от Алианс за защита на насилие, основано на пола, в рамките на проекта „Да достигнем и да не оставим нито една жена, дете и мъж в риск от насилие” с подкрепата на УНИЦЕФ.
07/08/18 15:24

Участие взеха представители на Държавна агенция за бежанците, Министерство на вътрешните работи,СДВР, СДВНЧ, Дирекция „Миграция”, Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила надетето , Местните комисии за борба с трафика на хора – гр. Сливен и гр. Варна, Агенция за социално подпомагане отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”, Български червен кръст, Международна организация по миграция, Сдружение „Приятели на бежанците”, Съвет на жените – бежанки, Международна организация по миграция, Комплекс за социални услуги – гр. Стара Загора, ЛУМУС, Каритас – София, Кризисен център на Фондация „Български център за джендър изследвания”. Участниците ще получат сертификати за успешно завършено обучение.

Разгледани бяха темите:Отношения между половете и равнопоставеност. Полови стереотипи и неравенство;Насилието над жени и насилие, основано напола, митове, стереотипи и специфични ситуации на уязвими групи на жени жертви.Сексуално насилие над жени – форми и характеристики. Насилие над деца. Сексуално насилие над деца. Статут на децата, преживели насилие. Трафик на жени и момичета – основни фокус и аспекти, също в контекста на международна закрила; Международна защита срещу насилие, основано на пола, и трафик в универсалните и регионални механизми за защита на човешките права;Конвенция 210 на Съвета на Европа. Европейско законодателство. Междуинституционално сътрудничество и координиран отговор на общността към насилието над жени и основано на пола, както и други теми.

Обучителната програма включваше лекционнаи интерактивна част, представяне на казуси и търене на решения в рамките на съществуващото законодателство.

Към новини