Проект „FIRST"

Сдружение „Център Динамика” е партньор в международен проект „FIRST – изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола” с участието на България, Словения, Хърватия и Обединеното кралство, популяризиращ първото действие срещу насилието.
23/05/17 11:46

Създаването на мрежа „FIRST”, включваща най-малко 25 първи точки на контакт, ще се извършва на национално ниво във всяка страна партньор. Иновативен аспект на проекта е разработване на интерактивен електронен инструментариум FIRST e-Toolbox – програма за елекронно обучение на специалисти, работещи в първите точки за контакт (медицински работници, учители, професиона-листи от НПО, социални работници, психолози, консултанти, служители на правопри-лагащи органи и т.н.)и инструмент за електронна психосоциална и правна подкрепа за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола.

Основната цел на проекта е да се осигури широкодостъпна и ефективна психосоциална подкрепа и юридическа помощ на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола, чрез която да се гарантира ранно откриване на насилие, възстановяване от травматичните преживявания и подобряване качеството на живот на пострадилите.

Специфични цели:

 • да се осигурят съответните знания и информация за професионалисти, работещи в първите точки за контакт;
 • да се гарантира ранно откриване на домашно насилие и насилие, основано на пола чрез осигуряване на възможност на жертвите да търсят и получават адекватна професионална помощ;
 • да се повиши нивото на информираност на специалистите и широката общественост по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола.
 • професионалисти в първите точки за контакт;
 • жертви на домашно насилие (възрастни и деца) и насилие, основано на пола;
 • широка общественост
 • създаване на мрежи FIRST от точки за първоначален контакт във всяка държава – партньор;
 • развиване и внедряване на FIRST е-инструментариум (електронна програма за обучение и електронен инструмент за помощ на жертвите на насилие) на избраните места за първоначален контакт;
 • провеждане на обучителни модули за специалисти, работещи в първи точки за контакт с жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола;
 • разпространение на целите, дейностите и резултатите сред заинтересованите страни и привличане на обществения интерес чрез интернет страницата на проекта, социални медии, преса и др.;
 • международна конференция
 • създадени национални мрежи от първични точки за контакт с жертви на домашно насилие и насилие основано на пола в страните – партньори;
 • повишено ниво на квалификация на специалисти, които действат като първоначални точки на контакт;
 • повишено ниво на ранно откриване на домашно насилие и насилие, основано на пола чрез повишено познание на съответните професионалисти;
 • професионална подкрепа, предлагана на жертвите на насилие;
 • публично призната подкрепа на пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола чрез овластяване на жертвите да търсят и приемат помощта;
 • повишена осведоменост на широката общественост и разрушаване стериотипите по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола.

Проектът е финансово подкрепен от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз и се реализира в рамките на 24 месеца съвместно от ISA институт – Словения, Асоциация „SOS - линия за жени и деца – жертви на насилие” – Словения, Сдружение на центрове за социална работа – Словения, B2 Ltd. – Словения, Център за жени, жертви на войната (Centre ROSA) – Хърватия, Сдружение „Център Динамика” – България иThe AIRE Centre – Обединено кралство.

Организациите членуващи в АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛА(АЗНОП) са основни действащи първи точки за контакт на пострадали от различни форми на насилие лица и деца, който предоставят професионална помощ и подкрепа, чрез разкритите консултативни и кризисни центровепо места в страната.

Към новини