Проект „Нови партньорства за сигурност и по-добро правосъдие за пострадалите от домашно насилие в градовете Бургас, Търговище, Ловеч, Монтана, Гоце Делчев”.

„Алианс за защита от насилие основано на пола” и Сдружение „Асоциация Деметра” – Бургас реализират проектът с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието на РБ.
05/03/15 16:33

Проектът стартира през м. февруари 2015г. и е с продължителност 18 месеца.Неговите основни цели са насочени към постигане и осигуряване на:

-Засилена съдебна защита на пострадалите от домашно насилие лица, включително чрез по-ефективен достъп до правосъдие;

-Устойчиво обучение на магистратите, включително и чрез обвързване с конкретни казуси по защита на пострадалите;

-По-голяма сигурност на пострадалите лица чрез по-надеждни и по-качествени услуги за извършителите на насилие;

-Нулева толерантност към домашното насилие и други форми на насилие основано на пола;

-Премахване на джендър стереотипите и на безнаказаността спрямо извършителите на насилие;

-Разширяване на влиянието на Алианса и на партньорствата с институции и други организации в тази област.

В рамките на проекта ще бъде повишен капацитета на магистратите в петте града за работа по приложението на Закона за защита от домашно насилие, за подобряване и хармонизиране на съдебната практика, в т.ч. и с международните стандарти.

Проектът ще допринесе за по-ефективно прилагане на системите за интервенция и защита на пострадалите от домашно насилие лица, както и за повишаване на качеството на програмите за извършители на домашно насилие, с цел предотвратяване на бъдещо насилие, рецидиви и ревиктимизация на пострадалите.

Организациите, партньори по проекта, ще допринесат и за подобряване на сътрудничеството и обмена между представителите на съдебната система и организациите активно работещи в тази област и по-ефективно прилагане на координирания отговор на общносттасрещу домашното насилие в Бургас, Търговище, Ловеч, Монтана, Гоце Делчев.

За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

- Сключване на споразумения със съдилища и активизиране на местни експертни групи;

- Подготовка и разработване на учебна програма за специализация по домашно насилие и насилие основано на полаза магистрати. Сесиите ще се провеждат в Обучителен център по превенция на насилието /ОЦПН/, гр. Бургас;

- Двудневни тренинги за тестване на учебната програма и подбор на участници в обхванатите по проекта градове;

- Пилотно тестване на Програма за специализация на магистрати, работещи със случаи на домашно насие и изработване на платформа за он-лайн обучение;

-Осигуряване на обучителни практики при реализирането на Програма за специализация на магистрати и създаване на обучителен филм;

-Мониторинг на дела по прилагане на ЗЗДН в Бургас, Търговище, Монтана, Ловеч и Гоце Делчев.

През месец март 2015г. ще бъдат проведени пресконференции във всеки от градовете, обхванати от проекта, с цел неговото по-широко популяризиране и подписване на споразумения за сътрудничество със съдилищата и неправителствените организации.

Лица за контакти:

Дияна Видева, ръководител на проекта, тел.: 0898 58 30 19

адв. Даниела Горбунова, координатор на проекта, тел.: 0897 13 30 24

Към новини