Примерите за домашно насилие - стимул за спешни законови мерки

Организации от Алианса за защита срещу домашното насилие (Фондация П.У.Л.С., Перник и фондация „Български център за джендър изследвания”), в партньорство с Национална мрежа за децата представиха пред медиите поредният тежък случай на майка и дете, жертви на насилие, поет от Фондация П.У.Л.С. Партньорите от неправителствения сектор настояха за по-ефективни мерки за защита на жертвите на домашно насилие. Инициативата е провокирана от установената системна липса на координационен механизъм между ангажираните с проблема държавни институции.
14/05/15 15:45

Към момента, в случай, че сигнал за насилие е приет от някой от органите за закрила Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел за закрила на детето, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи, той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от регистриране на сигнала, включително по телефон и факс.

Сигналът се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Той се проучва в рамките на 24 часа, след което отговорният социален работник свиква по телефон в най-кратък срок работна среща на мултидисциплинарен екип, който трябва да изработи план за действие.

Анализите на Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане относно прилагането на Координационния механизъм, а също и наблюденията на Алианса показват, че само при приблизително една трета от случаите на насилие над деца е бил свикан координационният мултидисциплинарен екип.

От години Алианс за защита срещу домашното насилие настоява за отпадане на частния характер на телесната повреда между съпрузи, близки и роднини. Жертвите на домашно насилие в сравнение с други пострадали от същите по вид престъпления, са в много по-уязвимо положение и много по застрашени от последващи посегателства с извършителя именно поради близостта си. Организациите членове на Алианса настояват България да ратифицира Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулска конвенция, приета през 2011 г. С присъединяването на страната ни към Истанбулската конвенция ще бъде запълнена сериозна празнота в законодателството и практиката при осигуряване на защита и превенция от насилие, в т.ч. и домашно насилие. Фокусът на Конвенцията е върху насилието срещу жените като насилие, основано на пола и неговите връзки с неравенството между половете, но в същото време тя не поставя ограничения, а обхваща и деца и възрастни хора, жертви на домашно насилие. Конвенцията изисква държавите да осигуряват подкрепа и на жертвите на сексуално насилие, както и на деца, свидетели на насилие.

За стотици жени в България домашното насилие е всекидневие. По данни на Агенцията на ЕС за основните права (FRA), близо 1 млн. от общо 3,78 млн. българки са потърпевши.

Към новини