ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕХИ В ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И МОМИЧЕТАТА ОТ НАСИЛИЕ

На пресконференция по повод 10 декември – „Международен ден на правата на човека”, Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” и Фондация „Български център за джендър изследвания” обявиха, че за първи път са определени обезщетения, дължими от страна на българското правителство по решения на органите на ООН.
11/12/14 12:19

Изплащането на обезщетенията е одобрено срешение на Министерски съвет от 12 ноември 2014 година и е за лица, подали индивидуални жалби за нарушени човешки права във връзка с неизпълнение от страна на България на разпоредбите на международни конвенции на ООН.

Това е добра новина и голям успех и по случай кампанията срещу нaсилието срещу жени.

Три от случаите, по които са одобрени обезщетения, са за признати нарушения на права по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/, а един оттях е за нарушение на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание. Общият размер на обезщетенията е 27 000 лева.

Решението на Министерски съвет касаещо трите случая, решени със становища на Комитета CEDAWпо делата V.P. P. v. Bulgaria,Jallow v. Bulgaria, V.K. v. Bulgaria, при които са пострадалите жени и момичета бяха първоначално консултирани, насочени към юристи и подкрепени от Фондация “Български център за джендър изследвания“.

Това са първите случаи на определяне на еднократни обезщетения от българското правителство по уважени жалби от органите по конвенциите на ООН. Ние се радваме, че този прецедент стана факт благодарение на последователността на жените, чиито права бяха признати от международните органи и на техните адвокати и застъпници, както и на упоритата работа и на Фондация „БЦДИ”. Фондацията подкрепи жените и момичетата по първите две гореспоменати дела и в целия процес на преговорите с българското правителство за постигане на обезщетение, съгласно дадените от Комитета препоръки.

Достигането до това решение е и благодарение на усилията на Министерство на външните работи, както и на професионализма и компетентността на представителите на Дирекция „Права на човека” към това министерство.

Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” подкрепиха целия процес на преговорите и оказваха конкретна помощ на някои от пострадалите жени и момичета.

"С този акт правителството показва, че приоритет в неговата политика е да продължи напредъка на България в областта на защитата и реализацията на правата на човека", пише в съобщението на правителствения пресцентър. В информацията на кабинета се казва още, че решението е стъпка към изграждането на нормативна уредба, в която ще бъдат включени препоръките на различните комитети по конвенциите на ООН за изплащане на справедливо финансово обезщетение.

Според нас, този прецедент идва да допълни по-конкретно и усилията на българската държава за по-ефективно изпълнение на Конвенцията CEDAW и на приетия през 2013 година План за изпълнение на Препоръките на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените. Това е един процес, в който неправителствените организации, работещи в областта на равнопоставеността и на правата на жените, имат решаващ принос.

Предизвикателствата пред организациите от "Алианс за защита от насилие, основано на пола" бяха изразени и чрез провеждането на тазгодишната кампания „16 дни срещу насилието по отношение нажените”. Членове на най-голямото обединение на активни неправителствени организации в България в тази област, застанаха зад призива на кампания – „От Мир в дома към Мир по света” - Обединени за ратифициране от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Ние осъзнаваме неразривната връзка между всяка форма на насилие в дома и насилието по света и затова сме се съюзили и работим в солидарностзапревенция и борба срещу домашното насилие и всички други форми на насилие основано на пола[1]. Осъзнаваме също, че мащабите на тази задача изискват обединени усилия на много организации, професионалисти, на цялото общество.

Всички организации от Алианса работят упорито и от години за защита предимно на жени и деца от насилие и престъпления като: домашно насилие, сексуално насилие, сексуален тормоз, трафик, насилствени бракове и всякакви форми на насилие „в името на честта”, преследване.

Само за последната година организациите от Алианса са предоставили услуги на над 4000 пострадали от насилие предимно жени и деца чрез управляваните от тяхконсултативни и кризисни центрове и телефонни линии. Предоставен е временен подслон на близо 1000 жени и деца в кризисните центрове на организациите от Алианса. Чрез организациите членове на Алианса са заведени и по-голямата част от делата в страната по Закона за защита от домашното насилие, като са инициирани и подпомогнати производствата по около 700 случаи по закона. Много от случаите на насилие основано на пола, по които нашите организации са осъществилиинтервенция през последната година, са комплексни случаи - съчетание на домашно насилие,сексуално насилие и дори с трафик на жени и момичета. Наш приоритет е последователното отстояване и защитата на правата на жертвите на насилие и решаване на случаите в сътрудничеството с партньорските организации и в координация с институциите. В интерес на тази защита членовете на Алианса развиват и осъществяват и програми за работа с извършители на насилие.

Пострадалите от домашно насилие и от другите форми на насилие основано на пола в България се нуждаят от засилена защита на техните права и подкрепа от страна на държавата на всички етапи от тяхното възстановяване. Ето защо ние, организациите от Алианса, настояваме за следното:

-извеждане като приоритет и незабавно предприемане на стъпки за подписване и ратифициране от РБългария на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие;

-приемане на промени в законодателството за признаване на всички услуги, необходими за подкрепа и възстановяване на пострадалите от насилие основано на пола, разкриване и подкрепа от държавата на тези услуги, предоставяни от неправителствените организации;

-приемане на нов Наказателен кодекс, спешно приемане на промени в действащия НК за засилена защита и наказване на домашно насилие, сексуално насилие и други форми на насилие основано на пола;

-последователно, навременно и в интерес на правата на пострадалите прилаганена механизмите за финансиране от и чрез държавата на дейности за защита от домашно насилие и насилие основано на пола, като схемата за финансиране чрез бюджета на Министерство на правосъдието, Норвежкия финансов механизъм, Структурните фондове на ЕС;

-осигуряване на най-ранен етап на правна помощ на пострадалите от насилие основано на пола, включително на жертвите на трафик;

-осигуряване на подкрепа за програми за най-уязвими групи в риск и пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола, като жени и деца от малцинствата, както и такива с увреждания и мигранти;

-приемане на законодателство и политики за последователна борба с дискриминацията и стереотипите основани на пола.

В нашата работа и за изпълнение на нашите искания ние сме отворени за сътрудничество и обединение с всички единомишленици.

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%...

http://www.bnews.bg/article-124080

http://bnr.bg/post/100496359/zakonodatelni-promeni...

www.dnes.bg/obshtestvo/2014/12/11/vsiaka-chetvyrta...


За повече информация:

Геновева Тишева – Управител на Фондация „Български център за джендър изследвания”
Тел.: 02/ 963 53 57, Мобилен: 0879 13 30 31, 0898 667 620, E-mail:gtisheva@abv.bg

и

Диана Видева – член на Управителния съвет на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”
Мобилен:
0898 58 30 19, E-mail:dianavideva@abv.bg


[1] Насилие насочено срещу жена, защото тя е жена или което засяга предимно жените.

Към новини