Позиция на Сдружение „Алианс за защита срещу домашно насилие” /сега „Алианс за защита срещу насилие основано на пола”/ По повод случая на младата жена залята с блажна боя в Пловдив

Алиансът за защита от насилие основано на пола и неговите членове от единадесет града в България , остро осъждаме жестокото нападение над младата жена Нона Славова от бившия й приятел и негови съмишленици, всички също млади хора.
13/08/14 17:12

Алиансът е сдружение на активни неправителствени организации, обединени от идеята за постигане на най-висок стандарт на законодателство, политики и практики за защита на пострадалите от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола и за нулева толерантност към насилието, и наказване на извършителите. Организациите членуващи в Алианса са с утвърден опит от години и разполагат с широк кръг специалисти, които оказват помощ на пострадали от различни форми на насилие лица.

Ние считаме, на първо място, че това е един варварски акт на първична, примитивнареакция на отмъщение, с нищо непредизвикан и който с нищои по никакъв начин не може да бъде оправдан. Това е форма на насилиеосновано на пола, защото е извършено по начин и с „мотив”, който включва унижаване на човешкото достойнство,нечовешко и унизително третиране и наказване на жертвата като жена, незачитане на правото й на свобода и наличен и семеен живот. Младата жена е била подложена дори на допълнително унижение, чрез тиражиране на самото деяние чрез съвременните средства за комуникация, като фейсбук. С това унижаването на достойнството на пострадалата жена добива неограничени, неизмерими и неконтролируеми мащаби, тона практикане може да бъде спряно. Отделен въпрос е колко ярко говори този факт за профила на извършителите, за тяхната висока обществена опасност.

Извършителите са си присвоили правото да осъждат и наказват жестоко една млада жена за „недопустимото” й поведение, именно защото е жена и защото обществото ни счита такова поведение на жената за нетърпимо и реакцията на извършителите - едва ли не донякъде оправдана.

Етозащо,

Първата реакция на всички ни трябва да бъде дълбоко възмущение от това варварско нападение, еднозначно осъждане от обществото и силна нетърпимост към всякакви прояви на насилие. Паралелно с това и с предимство трябва да окажем помощ и пълна подкрепа на пострадалата млада жена, като това включва подкрепа от всички близки и приятели, подкрепа от държавни институции, професионална подкрепа от специалисти от неправителствените организации, които се занимават с проблема на насилието срещу жените. В тази връзка, ние предлагаме на пострадалото момиче нашата пълна подкрепа, ако тя реши да се обърне към нас. Прилагаме нашите контакти, за да ги има тя на разположение, наред с другите й възможности за закрила.

Следващата реакция е да изискваме и да следим за строго преследване и наказване на всички участници в извършването на престъплението- както бившия й приятел, така и неговите приятели - всички, които с особено коварство и садистично удоволствие са замислили, пристъпили към и изпълнили своя пъклен замисъл. Те трябва да бъдат наказани с цялата строгост на закона, който в момента, за съжаление, не може да отрази тежестта на извършени подобни деяния. Отбелязваме, че следва да се обърне внимание в най-голяма степен на средството, с което е извършено престъплението - огромно количество блажна алкидна боя, чийто ефект е живото застрашаващ, той засяга дълбоко основни жизнени функции и, освен че има опасност за живота, това потенциално може да доведе до тежки неврологични заболявания или състояния. Смятаме, че избирането на това средство за целеното унижение и наказание надминава по замисъл степента на телесно увреждане, което може би ще се вземе предвид за преследването и наказването.

Затова ще следим както за преследването и наказването на престъпниците, така и ще следим Нона Славова да получи съответно и съразмерно обезщетение за претърпените от нея вреди и унижение.

Не приемаме и дори осъждаме всякакви реакции, свързани с частично оправдаване на младите извършители, дискусии за пропорционалност или непропорционалност в действията им. Този въпрос тук въобще не стои. Всякакви доводи за ревност, мъка от раздяла и просто отмъщение са недопустими според нас.

Не приемаме и никакви коментари за поведението на младите жени днес, както и съвети те как да се държат или да не се държат, за да не предизвикват насилие. Би могло да се говори само за осъзнаване и преценка на риска при някои връзки и типове насилници, като никакви доводи за предизвикване на насилника, както и едва ли не за съпричиняване илиза отговорност за насилието могат да бъдат валидни в случая.

В тази връзка, освен реакции на неправителствени организации, на медии и на някои експерти, шокираща, макар и донякъде очаквана, е липсата на официална реакция на осъждане от страна държавата, от страна на нейни органи и институции. Тук никакви оправдания за сегашната политическа обстановка не важат, тъй като политическата нестабилност е отдавна факт. Факт е и толерирането и неосъждането публично на подобни прояви на насилие.

Затова ние отново предлагаме на пострадалото момиче професионална подкрепа за пълна защита на правата й, ако тя пожелае да се обърне към нас.

Извън тази най-важна и първа реакция и тези важни разграничения, случаят с Нона Славова, залята с блажна боя, поставя много остро проблеми като необходимата превенцията срещу насилието сред младите хора, за превенция и възпитание в рамките на цялото общество за нетърпимост към насилието. Поставя се въпросът за ценностите и стремежите на младите хора, за тяхното възпитание, включително за възпитаване в толерантност и толерантност в раздялата, за въздържане от агресивни и унижаващи другия действия.

Алиансът за защита от насилие основано на пола през последните години е развил програми и за превъзпитаване на извършителите на насилие, като услугите на организациите членове на Алианса могат да се ползват както с препращане от институциите, така и по заявка от лицата, които имат нужда от това.

Поставя се въпросът и за отдавна назрялата необходимост за промяна на законодателството, особено за закъснелите промени в Наказателния кодекс - все проблеми, по които Алиансът и неговите членове непрекъснато алармират институциите и обществото.

И не на последно място, показателно е, че случаят с Нона Славова става околомомента, когато Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие, т. нар. Истанбулска конвенция, влиза в сила. И наистина, на 1-ви август т. г тази Конвенция влезе в сила и случаят идва да ни напомни, че това става без участието на РБългария, тъй като правителството все още счита, че и така в България се прави достатъчно срещу насилието, че и така жертвите са защитени.

Тук благодарим и поздравяваме за реакциите и други неправителствени правозащитни организации, както и за готовността им да помогнат.

Предвид всичко изложено дотук,

Призоваваме :

-За бърза реакция и ясни послания на жени и мъже от държавните институции от най-високо ниво по случая с Нона Славова

-За предприемане на бързи действия по посока подписване и ратифициране на Истанбулската конвенция

-За най-строго наказване на престъпниците и за пълно обезщетяване на пострадалата жена

-За подготовка на промени в законодателството, включително наказателното законодателство, независимо от отложеното приемане на нов НК.

Изразяваме отново готовност за сътрудничество по въпросите на подготовката на законодателни промени и на подписването и ратификацията на Истанбулската конвенция.

За „Алианс за защита срещу насилие основано на пола”: Г. Тишева - Председател

Към новини