„От Мир в дома към Мир по света” - Обединени за ратифициране от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

28/11/14 12:29

Ние,организациите от "Алианс за защита от насилие, основано на пола"[1], като членове на най-голямото обединение на активни неправителствени организации в България в тази област, заставаме зад призива на тазгодишната кампания „16 дни срещу насилието по отношение нажените”.

Ние осъзнаваме неразривната връзка между всяка форма на насилие в дома и насилието по света и затова сме се съюзили и работим в солидарностза превенция и борба срещу домашното насилие и всички други форми на насилие основано на пола[2]. Осъзнаваме също, че мащабите на тази задача изискват обединени усилия на много организации, професионалисти, на цялото общество.

Всички организации от Алианса работят упорито и от години за защита предимно на жени и деца от насилие и престъпления като: домашно насилие, сексуално насилие, сексуален тормоз, трафик, насилствени бракове и всякакви форми на насилие „в името на честта”, преследване.

Само за последната година организациите от Алианса са предоставили услуги на над 4000 пострадали от насилие предимно жени и деца чрез управляваните от тяхконсултативни и кризисни центрове и телефонни линии. Предоставен е временен подслон на над 1000 жени и деца в кризисните центрове на организациите от Алианса. Чрез организациите членове на Алианса са заведени и по-голямата част от делата в страната по Закона за защита от домашното насилие, като са инициирани и подпомогнати производствата по около 700 случаи по закона. Много от случаите на насилие основано на пола, по които нашите организации са осъществили интервенция през последната година, са комплексни случаи - съчетание на домашно насилие,сексуално насилие и дори с трафик на жени и момичета. Наш приоритет е последователното отстояване и защитата на правата на жертвите на насилие и решаване на случаите в сътрудничеството с партньорските организации и в координация с институциите. В интерес на тази защита членовете на Алианса развиват и осъществяват и програми за работа с извършители на насилие.

Пострадалите от домашно насилие и от другите форми на насилие основано на пола в България се нуждаят от засилена защита на техните права и подкрепа от страна на държавата на всички етапи от тяхното възстановяване. Ето защо ние, организациите от Алианса, настояваме за следното:

-Извеждане като приоритет и незабавно предприемане на стъпки за подписване и ратифициране от РБългария на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие;

-Приемане на промени в законодателството за признаване на всички услуги, необходими за подкрепа и възстановяване на пострадалите от насилие основано на пола, разкриване и подкрепа от държавата на тези услуги, предоставяни от неправителствените организации;

-Приемане на нов Наказателен кодекс, спешно приемане на промени в действащия НК за засилена защита и наказване на домашно насилие, сексуално насилие и други форми на насилие основано на пола;

-Последователно, навременно и в интерес на правата на пострадалите прилагане на механизмите за финансиране от и чрез държавата на дейности за защита от домашно насилие и насилие основано на пола, като схемата за финансиране чрез бюджета на Министерство на правосъдието, Норвежкия финансов механизъм, Структурните фондове на ЕС;

-Осигуряване на най-ранен етап на правна помощ на пострадалите от насилие основано на пола, включително на жертвите на трафик;

-Осигуряване на подкрепа за програми за най-уязвими групи в риск и пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола, като жени и деца от малцинствата, както и такива с увреждания и мигранти;

-Приемане на законодателство и политики за последователна борба с дискриминацията и стереотипите основани на пола.

В нашата работа и за изпълнение на нашите искания ние сме отворени за сътрудничество и обединение с всички единомишленици.

Кампанията за ратифиширане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие се подкрепя от: 

  • Организациите, членове на Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола;
  • Българско женко лоби;
  • Зонта Интернешънъл;
  • Окръжен съд - Благоевград.

За повече информация:

Илиана Стойчева – И.Д. на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”
Тел.: 02/ 963 53 57, Мобилен: 0879 13 30 28
E-mail: balabanova.sto@gmail.com


[1] Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра, Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума” /П.У.Л.С/ - Перник, Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София, Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна, Фондация "Х&Д Джендър перспективи" – Хасково и Димитровград, Асоциация „Деметра” – Бургас, “Асоциация НАЯ” – Търговище, Сдружение “Център Отворена врата" – Плевен, Български фонд за жените – София и Сдружение "Център Динамика" – Русе.

[2] Насилие насочено срещу жена, защото тя е жена или което засяга предимно жените.

Прикачени файлове:
Към новини