Жертвите на домашно насилие ще получават защита в целия Европейски съюз

Считано от 11 януари 2015 година жертвите на домашно насилие ще получават защита в целия Европейски съюз.
08/01/15 11:49

Със скорошно решение от 22 декември 2014 година Министерски съвет предлага на Народното събрание да направи промени в Гражданския процесуален кодекс, а със заключителните му разпоредби и в Закона за защита от домашното насилие, за да бъдат въведени в националното законодателство разпоредбите на Регламент (ЕС) 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на Съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) и на Регламент (ЕС) 606/2013 относно взаимното признаване на мерки и осигуряване на защита по граждански дела. И двата регламента влизат в сила от 11 януари 2015 г. Една от най-съществените промени, които се правят в ГПК се отнасят до премахване на междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения; разширява се обхватът на правилата за компетентността съгласно регламента, така че да се прилагат и по отношение на спорове с ответници от трети държави. Съдебните решения, постановени в държава членка, следва да бъдат признавани във всички държави членки, без за това да е необходима специална процедура. С оглед на това в ГПК се създава подходящата вътрешна уредба за приложение на Регламента.

Целта на промените, които се предлагат в Закона за защита от домашното насилие, е да се гарантира на жертвите на психическо или физическо насилие защита, дори когато се преместват, пътуват или работят в ЕС и да се осигурят процесуални гаранции за засегнатите лица.

Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола" ще предостави подробна обосновка и информация веднага след влизането в сила на новите правила.

Към новини