Държавната агенция за закрила на детето и "Алианс за защита от насилие, основано на пола" обединяват усилия в защита на децата

Споразумение за сътрудничество подписаха председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева и председателят на сдружението "Алианс за защита от насилие, основано на пола" /АЗНОП/ Геновева Тишева, съобщиха от агенцията.
20/04/16 16:15


Двете организации ще обединят усилията си за изследване, мониторинг и анализ на приложението на законодателството и работата на органите и институциите в сферата на закрилата на детето, на действащите механизми за гарантиране на правата на детето, на съдебната практика и на практиката на прокуратурата.
В изпълнение на споразумението АЗНОП ще изследва как са защитени правата на децата в 12 български града - София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Силистра, Търговище, Перник, Пловдив, Хасково, Димитровград и Дупница.
Ще бъдат анализирани достъпът на децата до правосъдие, защитата им срещу насилие, защитата им в семейството и при процедури за извеждане от семейството, проблемите в практиката при приложението на института на настойничеството и попечителството.
ДАЗД и АЗНОП ще работят за промяна на нагласите и повишаване на информираността, знанията и уменията на професионалистите, работещи с деца, за предотвратяване на различните форми на насилие, развитие на детското участие.
Двете организации ще си сътрудничат при изготвянето на стратегически документи, свързани с предотвратяване на насилието в различните му форми, с акцент върху домашното насилие, злоупотребата, трудовата и сексуалната експлоатация на деца, както и при изготвяне на предложения за промени в законодателството, свързано с правата на детето.

Източник: БНР

Към новини